News

Описание

ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, от 09.09.2019 г. до 09.10.2019
г. с обявяване на 10.10.2019 г. ще бъде проведена публична
продан по реда на ГПК чл. 487 – 501 на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ:
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в град Свищов, Община Свищов,
Великотърновска област, ул. „Цар Освободител“ № 2 (две), описан
в Нотариален акт за покупко-продажба № 107 от 28.12.2008 г.,
том ІХ, рег. № 8198, дело № 603/2005 г. на Иванка Ангелова –
нотариус с рег. № 295 на Нотариалната камара, в района на
Свищовски районен съд, както следва: РЕСТОРАНТ с КУХНЯ,
САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ и СКЛАД, с обща застроена площ от 282.47 кв. м
(двеста осемдесет и две цяло и четиридесет и седем стотни
квадратни метра), с прилежащата към него ТЕРАСА с площ от
284.47 кв. м (двеста осемдесет и четири цяло и четиридесет и
седем стотни квадратни метра), при общи граници: север – външен
зид (улица „Цар Освободител“), юг – външен зид (улица), запад –
магазин 14 А (четиринадесет, голяма буква „А“), изток –
рецепция на хотела и Магазин 13 (тринадесет), който ресторант е
в партерния етаж на Хотел „Дунав“, построен в урегулиран
поземлен имот І (римско едно), в квартал 53 (петдесет и три) по
подробния устройствен план на град Свищов,ул. „Цар Освободител“
№ 2 (две), с площ на УПИ от 1680 кв. м (хиляда шестстотин и
осемдесет квадратни метра), пир граници и съседи на УПИ: север
и запад улици, изток – сграда на БТК и РПС, юг – дворни места
по улица „Хаджи Димитър“, заедно с 6.079 % идеални части (шест
цяло и седемдесет и девет хилядни процента идеални части) от
общите части на сградата – хотел „Дунав“, заедно с правото на
строеж за застрояване на описания имот, КОЙТО ИМОТ съгласно
СГКК Велико Търново представлява: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА
с идентификатор 65766.702.2088.1.30 (шест, пет, седем, шест,
шест, точка, седем, нула, две, точка, две, нула, осем, осем,
точка, едно, точка, три, нула) по Кадастралната карта и
кадастралните регистри на град Свищов, одобрени със Заповед
РД-18-10/12.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
Последно изменение със Заповед: 18-3029/14.04.2016 г. на
Началник на СГКК – Велико Търново. Адрес на имота: град Свищов,
ПК 5250, ул. „Цар Освободител“ № 2, ет. 1. Самостоятелният
обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с
идентификатор 65766.702.2088. Предназначение на самостоятелния
обект: За обществено хранене. Брой нива на обекта: 1. Посочена
в документа площ: 282.47 кв. м (двеста осемдесет и две цяло и
четиридесет и седем стотни квадратни метра). Прилежащи части:
тераса с площ от 284.79 кв. м, заедно с 6.079 % идеални части
от общите части на хотел „Дунав“. Ниво: 1. Съседни
самостоятелни обекти: на същия етаж – 65766.702.2088.1.31,
65766.702.2088.1.29; под обекта – няма; над обекта –
65766.702.2088.1.4.
СОБСТВЕНИЦИ: ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ и
ПЕТЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
ИПОТЕКИ и други тежести за имотите:
вписана Възбрана в полза на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД, 19/07/2013
ЧСИ С.КОСЕВА И.Д. 20138090400880, учредена Договорна ипотека в
полза на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, 13/03/2008, подновена на
02/03/2018, учредена Договорна ипотека в полза на „ЕЙЧ ВИ БИ
БАНК БИОХИМ“ АД, 29/12/2005, подновена на 09/12.2015
НАЧАЛНА
ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание
чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер
на 213 776.00 лв. (двеста и тринадесет хиляди седемстотин
седемдесет и шест лева)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Language