Archives:

Кой е продавачът при публичните продани?

При публичните продани, провеждани от частните съдебни изпълнители, държавните съдебни изпълнители, Националната агенция за приходите и синдиците, продавачът не е лицето, провеждащо продажбата, а длъжникът. Това е така когато актът, с който се прехвърля собствеността, е постановление за възлагане. Правоприемството настъпва между длъжника и купувача. Ролята на органа на изпълнението е да разпореди това прехвърляне…

Read More

Какви имоти се предлагат на публични продажби?

Имотите, предмет на публичните продани, както и на търговете, обявявани от общините, държавата и държавните учреждения и дружества, както и банките, са изключително разнообразни. В производствата по индивидуално принудително изпълнение това са имоти, дадени като обезпечение за парични вземания, или секвестируеми недвижими имоти, подлежащи на принудително изпълнение. При производствата по несъстоятелност това са имоти, собствени…

Read More

Какво представляват публичните продажби?

В най-общия случай това са търгове, организирани от определени лица, за конкретни имущества, с предварително зададени параметри като минимална цена, условия за участие, начин на провеждане на търга, вид на наддаването, както и срокове на провеждане на търга. В България съществува огромно разнообразие от видове публични продажби, или т. нар. продани, по отношение на вида…

Read More
Language