News

Какви имоти се предлагат на публични продажби?

Имотите, предмет на публичните продани, както и на търговете, обявявани от общините, държавата и държавните учреждения и дружества, както и банките, са изключително разнообразни.

В производствата по индивидуално принудително изпълнение това са имоти, дадени като обезпечение за парични вземания, или секвестируеми недвижими имоти, подлежащи на принудително изпълнение. При производствата по несъстоятелност това са имоти, собствени на фалиралите търговци и търговски дружества, които подлежат на осребряване за удовлетворяване на кредиторите на масата на несъстоятелността. Същото се отнася и за имотите, продавани от Националната агенция за приходите, с тази особеност, че на агенцията са възложени и правомощията да продава имоти, конфискувани от държавата.

При търговете, обявявани от общините, държавата и държавните учреждения и дружества, това са имоти, нуждата от които е отпаднала, или които подлежат на приватизация.

На последно място, голям интерес представляват имотите, продавани от банки, посредством тръжни процедури. По правило банките не са търговски дружества, които придобиват имущество с цел препродажба и търговска печалба. От друга страна, при събирането на вземанията от лоши кредити, за банките понякога не остава възможност да се удовлетворят от продажната цена на ипотекирано или секвестируемо имущество на техните клиенти, поради което те придобиват съответните имоти, за сметка за вземанията си. Така банките се оказват с огромно портфолио от имоти, които трябва да освободят. Поради това се е наложила практиката банките да изкупуват имотите на длъжниците си, тъй като не могат да се удовлетворят по друг начин, и да ги препродават на търгове с печалба.

Именно защото в търговете най-често имотите са или такива, принадлежащи на длъжници и фалирали дружества, или държавна или общинска собственост, по своя вид те могат да бъдат от отделна стая, през жилище във всяко едно населено място в страната, до паметници на културата, спортни зали, заводи, летища и т.н. Теоретично няма ограничение във вида на имота, който може да се продава на търг в страната. Именно затова публичните продажби представляват такъв интерес към, и могат да заменят липсващите от свободния пазар имоти.

Language