News

Какво представляват публичните продажби?

В най-общия случай това са търгове, организирани от определени лица, за конкретни имущества, с предварително зададени параметри като минимална цена, условия за участие, начин на провеждане на търга, вид на наддаването, както и срокове на провеждане на търга.

В България съществува огромно разнообразие от видове публични продажби, или т. нар. продани, по отношение на вида на провеждащите търга – това, като обем, най-често са частните съдебни изпълнители, следвани от синдиците в производствата по несъстоятелност, държавата и общините. Това са лица, провеждащи търгове, в изпълнение на публичните им правомощия и цели. Понастоящем в България липсва централизирана система за всички провеждани публични продажби на недвижими имоти.

Възможно е обаче търгове да се провеждат от частни лица, единствено с комерсиална цел – продажба и печалба. Това най-често са банковите институции, и определени търговски дружества. Няма законова пречка всяко едно частно лице да провежда търгове за недвижими имоти, но това рядко се случва – при продажба почти без изключение се прибягва до прякото договаряне чрез посредници.

Целта на търга, от гледна точка на участващите в него, е изнесеното на продан имущество да бъде продадено, съответно купено, при възможно най-изгодни условия. От гледна точка на провеждащия търга – целта е събиране на определена сума, с конкретно предназначение. В зависимост от провеждащия търга това може да бъде за погасяване на дълг, за освобождаване на активи и преобразуването им в парични средства, или за провеждане на политика по приватизация.

Във връзка с целите, които провеждането на продажбата гони, публичните продажби могат да са част от производства по принудително изпълнение, или да бъдат „доброволни“ – последните когато се провеждат с чисто търговски цели. Принудителната продажба на имущество се извършва от частните и държавните съдебни изпълнители, синдиците и Националната агенция за приходите, във връзка със събирането на дългове от частни физически и юридически лица. В тези производства на продан се изнасят имущества, които не са предназначени са продажба, но в изпълнение на публичните си правомощия органът по изпълнение преодолява волята на собствениците им. По този начин на търгове често се изнасят имоти, които изцяло липсват на пазара към даден момент – цели почивни бази, хотели, фабрики, но и гаражи, жилища и търговски обекти в райони, в които има недостиг на такива.

Всеки вид публична продажба има своите особености, които крият както огромни позитиви за участниците, като например занижената цена или най-общо изгодни условия, така и огромни рискове, най-често свързани с тежестите на имота, недостатъчната яснота в процедурите, таксите, сроковете и в конкретизирането на продаваното имущество.

Въпреки всичко, публичните продажби остават най-удобният начин за придобиване на имот при максимално изгодни условия, в кратки срокове, и най-вече относно имоти, които липсват на пазара.

Language