News

Кой е продавачът при публичните продани?

При публичните продани, провеждани от частните съдебни изпълнители, държавните съдебни изпълнители, Националната агенция за приходите и синдиците, продавачът не е лицето, провеждащо продажбата, а длъжникът. Това е така когато актът, с който се прехвърля собствеността, е постановление за възлагане. Правоприемството настъпва между длъжника и купувача. Ролята на органа на изпълнението е да разпореди това прехвърляне на собствеността, посредством издаването на постановлението за възлагане, което представлява властнически акт. Затова ролята на съдебните изпълнители и синдиците не е на продавачи, а на провеждащи проданта лица, под формата на търг, с определени правила.

При индивидуалното принудително изпълнение лицето, което издава постановлението за възлагане, е изпълнителят – частен, държавен, публичен, докато при универсалното принудително изпълнение (производството по несъстоятелност), органът, който издава постановлението, е съдът по несъстоятелността, а не синдикът. Само в особената хипотеза в производството по несъстоятелност, при продажбите при пряко договаряне, синдикът е този, който сключва договора за покупко-продажба.

При търговете, провеждани от общините, държавните органи и дружества, както и банките, продавач винаги е съответното учреждение, а актовете, с които се прехвърля собствеността – договори за покупко-продажба, тъй като собствеността, която се прехвърля, е тяхна.

Language