Двустаен апартамент, 109.98 кв.,                  Балчик

Двустаен апартамент, 109.98 кв., Балчик

ul. "Primorska", 9600 Balchik, Bulgaria

Начална цена

97 680.00 лв.

Имот ID :

 RH-79652-property

Площ

109.98 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

АПАРТАМЕНТ №5 /пет/, находящ се в гр. Балчик, ул. „Приморска“ №25 /двадесет и пет/, ет.2 /две/, представляващ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02508.86.68.1.13 /нула, две, пет, нула, осем, точка, осем, шест, точка, шест, осем, точка, едно, точка, едно, осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-5/04.02.2004 г., последно изменени със Заповед КД-14-08-Б-2118/28.11.2007 г. на Началника на СГКК – Добрич, който самостоятелен обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 02508.86.68, предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 109.98 /сто и девет цяло деветдесет и осем стотни/ кв.м., прилежащи части: 10.90 /десет цяло и деветдесет стотни/ кв.м. идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 02508.86.68.1.12, 02508.86.68.1.14, под обекта: 02508.86.68.1.8, над обекта: 02508.86.68.1.20.  : Обектът попада в недвижим имот, който се намира на 25 м. от черноморския бряг и на 550 м. от центъра на гр. Балчик, с административен адрес гр. Балчик, ул.„ Приморска“ № 25 по скица. Оценяваният имот се намира в сграда, ситуирана на втора линия на крайбрежната зона на град Балчик, обл. Добрич.  Разположен е в поземлен имот с лице към пристанище Балчик и към морския бряг с достъп по крайбрежната улица за транспорт. През улицата граничи с хотелската част на крайбрежната зона, през няколко имота се намира Ботаническата градина на гр. Балчик, с подход от крайбрежен път Варна-Албена-Балчик или  ул.“Приморска“.  През последните години в крайбрежната зона са построени много нови масивни сгради с жилищно и хотелско предназначение, ЗОХ,  вили и сгради за сезонно обитаване. Крайбрежната зона е с напълно изградена инфраструк тура. В микрорайона на имота няма непосредствени и трайни източници на вредни еми сии във въздуха, водата и почвата, както и източници на шум и вибрации. Районът на оценявания имот е с изградени основни елементи на локалната инженерна инфраструк тура. Уличната мрежа е в добро състояние, отстои на 100 м. от централен плаж и на 25 м. от бреговата ивица.  Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Договор за наем, вписан в СВ – гр. Балчик, акт №261, том 1, дв.вх.рег.№1255/30.05.2016 г. за срок от 3 години, учредена Договорна ипотека, вписана в СВ – гр. Балчик, акт №40, том 1, дв.вх.рег.№1380/13.06.2017 г. за сумата от 500 000 лв., Възбрана, вписана в СВ – гр. Балчик, акт №214, том 1, дв.вх.рег.№2287/25.09.20018 г. по гр.д.№266/2018 г. по описа на Окръжен съд – Добрич, Възбрана, вписана в СВ – гр. Балчик, акт №149, том 1, дв.вх.рег.№1876/30.07.2019 г. по изпълнително дело №20197370400688.

Обявяване на купувач:

08.06.2021 10:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language