Двустаен апартамент, 36.49 кв.,                  Стойките

Двустаен апартамент, 36.49 кв., Стойките

Stoykite, Bulgaria

Начална цена

11 492.16 лв.

Имот ID :

 RH-71213-property

Площ

36.49 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

АПАРТАМЕНТ № 1, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 69345.100.272.1.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Стойките, ЕКАТТЕ 69345, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-8/16.02.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 36.49 кв.м. (тридесет и шест цяло и четиридесет и девет стотни квадратни метра), с административен адрес: с. Стойките, ЕКАТТЕ 69345, общ. Смолян, обл. Смолян, находящ се във вх. Б, ет. 0 от ПЕТЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 69345.100.272.1, със застроена площ от 531 кв.м. (петстотин тридесет и един квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 69345.100.272, с площ от 1730 кв.м. (хиляда седемстотин и тридесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Средно застрояване (от 10 до 30 м), за който е отреден Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV-251, кв. 44 и Урегулиран поземлен имот (УПИ) V-251, кв. 44 по регулационния план на с. Стойките, ЕКАТТЕ 69345, общ. Смолян, обл. Смолян, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 69345.100.272.1.7, 69345.100.272.1.9, 69345.100.272.1.6, 69345.100.272.1.5, под обекта: няма, над обекта: 69345.100.272.1.20, 69345.100.272.1.21, 69345.100.272.1.19, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 69345.100.221, 69345.100.1957, 69345.100.271, 69345.100.218, ВЕДНО с 1.600 % (едно цяло и шестстотин хилядни процента) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, ВЕДНО с 1.600 % (едно цяло и шестстотин хилядни процента) идеални части от правото на собственост върху поземления имот.

Обявяване на купувач:

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language