Двустаен апартамент, 41.77 кв.,                  Русе

Двустаен апартамент, 41.77 кв., Русе

, ИД 52/2020г. - гр. Русе, ул. Цар Шишман №44-А, ет. 1, ап. 2

Начална цена

22 680.00 лв.

Имот ID :

 RH-71353-property

Площ

41.77 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 08.03.2021 г. до 08.04.2021 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на КРИСТИАН ГЕОРГИЕВ ТОПАЛОВ, а именно:
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.343.7.2 /шест три четири две седем точка две точка три четири три точка седем точка две/,находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Цар Шишман № 44 – А /четиридесет и четири арабско тире буква „А“/, ет. 1 /едно/, ап. 2 /две/. Самостоятелният обект се намира на етаж 1 /едно/ в сграда с идентификатор 63427.2.343.7 /шест три четири две седем точка две точка три четири три точка седем/, предназначение: жилищна сграда – многофамилна. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.343 /шест три четири две седем точка две точка три четири три/. Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ посочена в документа: 41,77 кв.м. /четиридесет и един квадратни метра и седемдесет и седем квадратни дециметра/, ведно с прилежащите части от общите части на сградата. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.2.343.7.1, 63427.2.343.7.4, 63427.2.343.7.5; под обекта: няма; над обекта: няма, а съгласно ДОГОВОР ЗА ДОБРОВОЛНА ДЕЛБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЖИЛИЩЕ № 2, заемащо 44.80 кв.м. /четиридесет и четири квадратни метра и осемдесет квадратни дециметра/, заедно с 1/3 ид.ч. /една трета идеална част/ от общия пред стаите коридор, целият този коридор с пространство от 20.50 кв.м. /двадесет квадратни метра и петдесет квадратни дециметра/,което жилище се състои от коридор-антре, две стаи към двора, тоалетна и баня, стая над съществуващ канал и водопровод, с ел.табло в общия коридор, обслужващ жилищата, заедно със съответните идеални части от отстъпеното право на строеж върху терена, при граници за това жилище: на изток – ул. Цар Шишман, на запад – двора на страните и на север – жилища № 4 и № 5.
По време на описа е констатирано, че имотът няма изграден собствен вход. Състои се от две помещения и санитарен възел.
ЦЕНА: 22 680.00 лв.
вписана Възбрана в полза на взискателя Община Русе
Определям всеки вторник и четвъртък от 16:00ч. до 19:00ч. за оглед на имота.
Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.
Проданта приключва в края на работното време на съда на 08.04.2021 г., участвалите в публичната продан на 09.04.2021 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.

Обявяване на купувач:

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language