Двустаен апартамент, 45.12 кв.,                  Момчиловци

Двустаен апартамент, 45.12 кв., Момчиловци

4750 Momchilovtsi, Bulgaria

Начална цена

21 034.00 лв.

Имот ID :

 RH-87139-property

Площ

45.12 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

Самостоятелен обект в сграда представляващ апартамент № 1 (едно), с идентификатор 49014.501.946.1.1 (четири, девет, нула, едно, четири, точка, пет, нула, едно, точка, девет, четири, шест, точка, едно, точка, едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-53/27.08.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: с. Момчиловци, ул. „Бяло море“ № 80, ет. 1, ап. 1, със застроена площ 45.12 кв.м. (четиридесет и пет цяло и дванадесет стотни квадратни метра), с предназначение – жилище, апартамент, на едно ниво, състоящ се от стая с кухненски кът, спалня, баня с тоалетна и балкони, находящ се на първи жилищен етаж на кота -2.72 (минус две цяло седемдесет и две стотни), при съседи: от изток и от север – външни стени, от запад – преддверие и тоалетна, от юг – студио № 2 (две), коридор и стълбище, отдолу – ресторант и отгоре – апартамент № 4 (четири), а по кадастрална карта при граници и съседи: на същия етаж – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 49014.501.946.1.2, под обекта – 49014.501.946.1.11 и 49014.501.946.1.10 и над обекта – 49014.501.946.1.5 и 49014.501.946.1.4, находящ се в „ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС ЗАВЕДЕНИЕ за обществено хранене“, състояща се от първо ниво на кота -5.62 със застроена площ от 196.63 кв.м., второ ниво на кота – 2.72 м. със застроена площ от 204.36 кв.м., трето ниво на кота 0.00 м. със застроена площ от 166.96 кв.м. и четвърто ниво на кота +2.72 м., представляваща сграда с идентификатор 49014.501.946.1. (четири, девет, нула, едно, четири, точка, пет, нула, едно, точка, девет, четири, шест, точка, едно) със застроена площ от 166.96 кв.м. (сто шестдесет и шест цяло и деветдесет и шест стотни квадратни метра) по документ за собственост, а по скица с площ от 200 кв.м. (двеста квадратни метра, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и от правото на собственост върху поземлен имот с идентификатор 49014.501.946 (четири, девет, нула, едно, четири, точка, пет, нула, едно, точка, девет, четири, шест) по кадастралния план и кадастралните регистри на с. Момчиловци,общ. Смолян, обл. Смолян, одобрен със Заповед № РД-18-53/27.08.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 419 кв.м. (четиристотин и деветнадесет квадратни метра) по документ за собственост, а по скица с площ от 425 кв.м. (четиристотин двадесет и пет квадратни метра), трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10м.), находящ се в с. Момчиловци, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. „Бяло море“ № 80, при съседи съгласно скица № 15-574172/14.08.2018 г.: имоти с идентификатори 49014.501.9832, 49014.501.1044, 49014.501.9562, 49014.501.1071, който имот образува урегулиран поземлен имот V -946, кв. 80 (осемдесет) по действащия устройствен план на с. Момчиловци, утвърден с Решение № 281/27.07.2005 г. на Общински съвет Смолян

Обявяване на купувач:

11.08.2021 09:30

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language