Двустаен апартамент, 50.42 кв.,                  Свети Влас

Двустаен апартамент, 50.42 кв., Свети Влас

, гр. СВЕТИ ВЛАС, общ. НЕСЕБЪР,  местност „КОЗЛУКА“, в.с. „ЕЛЕНИТЕ“, комплекс „АСТОРИЯ 2“

Начална цена

42 073.60 лв.

Имот ID :

 RH-79474-property

Площ

50.42 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

АПАРТАМЕНТ в гр. СВЕТИ ВЛАС, общ. НЕСЕБЪР,  местност „КОЗЛУКА“, в.с. „ЕЛЕНИТЕ“, комплекс „АСТОРИЯ 2“, ет. 4, ап. 68, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 11538.14.3.1.68 /единадесет хиляди петстотин тридесет и осем, точка, четиринадесет, точка, три, точка, едно, точка, шестдесет и осем/, находящ се в гр.Свети Влас, общ.Несебър, обл.Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.10.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, и последно изменение със заповед: КД-14-02-1965/06.12.2013г  на Началника на СГКК -Бургас, с административен адрес на имота: гр. Свети Влас, местност Козлука,  апартамент хотел Астория 2 /две/, ет.4 /четири/, ап. 68 /шестдесет и осем/. Самостоятелният обект се намира на етаж 4 /четири/, кота +8,40 /плюс осем цяло и четиридесет стотни/, състоящо се от: входно антре, дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна и балкон,  в сграда с идентификатор № 11538.14.3.1 /единадесет хиляди петстотин тридесет и осем, точка, четиринадесет, точка, три, точка, едно/, предназначение: апартаментен хотел. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор № 11538.14.3 /единадесет хиляди петстотин тридесет и осем, точка, четиринадесет, точка, три/, предназначение на самостоятелният обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, площ по документ: 50,42 кв.м. /петдесет цяло и четиридесет и две стотни квадратни метра/, прилежащи части: 1,107 % /едно цяло сто и седем хилядни процента/, равняващи се на 7,69 кв.м. /седем цяло и шестдесет и девет стотни квадратни метра/,  ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж, ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 11538.14.3.1.67, 11538.14.3.1.69; под обекта: 11538.14.3.1.49; над обекта: 11538.14.3.1.87

Обявяване на купувач:

20.05.2021 13:30

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language