Двустаен апартамент, 51.00 кв.,                  Свети Влас

Двустаен апартамент, 51.00 кв., Свети Влас

, гр. Свети Влас, „Ивет комплекс“, вх. В, ет.4, ап.66

Начална цена

46 584.00 лв.

Имот ID :

 RH-78424-property

Площ

51.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ  В СГРАДА с идентификатор № 11538.501.471.1.66 /единадесет хиляди петстотин тридесет и осем, точка, петстотин и едно, точка, четиристотин седемдесет и едно, точка, едно, точка, шестдесет и шест/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Свети Влас, общ. Несебър, обл. Бургас, одобрени със Заповед РД – 18 – 48/03.10.2005 год. на Изпълнителния Директор на АК, последно  изменена със Заповед № КД-14-02-1055/17.07.2007г. на началник на СК-Бургас, с площ  51.00 кв.м. /петдесет и един квадратни метра/, с адрес на имота: гр. Свети Влас, „Ивет комплекс“, вх. В, ет.4, ап.66,  с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, прилежащи части: общи части – 5.30 кв.м., при съседни самостоятелни обекти, на същия етаж: 11538.501.471.1.65, под обекта: 11538.501.471.1.61, над обекта: няма, който самостоятелен обект се намира в СГРАДА № 1 с идентификатор № 11538.501.471.1 /единадесет хиляди петстотин тридесет и осем, точка, петстотин и едно, точка, четиристотин седемдесет и едно, точка, едно/, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 11538.501.471 /единадесет хиляди петстотин тридесет и осем, точка, петстотин и едно, точка, четиристотин седемдесет и едно/, ведно с 28.27 кв.м. /двадесет и осем цяло и двадесет и седем стотни/ ид.ч., представляващи 1.29% /едно цяло и двадесет и девет стотни процента/ ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 11538.501.471 /единадесет хиляди петстотин тридесет и осем, точка, петстотин и едно, точка, четиристотин седемдесет и едно/, по кадастралната карта и кадастралните на гр. Свети Влас, общ. Несебър, обл. Бургас, одобрени със Заповед РД – 18 – 48/03.10.2005 год. на Изпълнителния Директор на АК, последно  изменена със Заповед № КД-14-02-332/25.02.2011г. на началник на СК-Бургас, с адрес на поземления имот: гр. Свети Влас, Чайка, с площ 2282 кв.м./две хиляди двеста осемдесет и два квадратни метра/, трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг курортно-рекреационен обект,  номер по предходен план: 402, квартал: 24-А, парцел: III , при съседи: 11538.501.470, 11538.501.469, 11538.501.527, 11538.501.494.

Обявяване на купувач:

31.05.2021 11:30

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language