Двустаен апартамент, 51.13 кв.,                  Свети Влас

Двустаен апартамент, 51.13 кв., Свети Влас

, гр.Свети Влас, ул.“Русалка“ № 141, ет.-1

Начална цена

73 836.00 лв.

Имот ID :

 RH-82886-property

Площ

51.13 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

       97.25 кв.м. идеални части /деветдесет и седем цяло и двадесет и пет квадратни метра идеални части/ от 1/2 /една втора/ източна идеална част от УПИ – V, кв.42 по плана на гр.Свети Влас, целият урегулиран от 330 кв.м. /триста и тридесет квадратни метра/, а съгласно скица на Агенция по кадастъра – Служба по Геодезия, Картография и Кадастър – гр.Бургас, представляващ: 97.25 кв.м. идеални части /деветдесет и седем цяло и двадесет и пет квадратни метра идеални части/ от 1/2 /една втора/ източна идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 11538.503.156 /единадесет хиляди петстотин тридесет и осем, точка, петстотин и три, точка, сто петдесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Свети Влас, общ.Несебър, обл.Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.10.2005г. на Изпълнителен Директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-02-389/21.02.2006г., с адрес на поземления имот: гр.Свети Влас, п.к.8229, ул.“Русалка“ № 141, с площ 333 кв.м. /триста тридесет и три квадратни метра/, трайно предназначение: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Средно застрояване /от 10 до 15 м/,  номер по предходен план: 619, квартал: 42, парцел: V, при съседи: 11538.503.157, 11538.503.251, 11538.503.155, 11538.503.252, ведно с изграденият в имота НАДЗЕМЕН СКЛАДОВ ЕТАЖ, състоящ се от:
АПАРТАМЕНТ, със застроена площ от 51.13 кв.м. /петдесет и едно цяло и тринадесет квадратни метра/, състоящ се от стая, кухня, трапезария, баня-тоалетна, а съгласно скица на Агенция по кадастъра – Служба по Геодезия, Картография и Кадастър – гр.Бургас, представляващ: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 11538.503.156.2.1 /единадесет хиляди петстотин тридесет и осем, точка, петстотин и три, точка, сто петдесет и шест, точка, две, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Свети Влас, общ.Несебър, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-48/03.10.2005г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-02-755/04.04.2006г., с адрес: гр.Свети Влас, п.к.8229, ул.“Русалка“ № 141, ет.-1, с предназначение на самостоятелният обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта 1 /едно/, с площ по документ: 51.00 кв.м. /петдесет и един квадратни метра/ и прилежащи части: 9.97 кв.м. общи честа, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 11538.503.156.2.2, под обекта: няма, над обекта: 11538.503.156.2.6, 11538.503.156.2.5, който самостоятелен обект се намира на етаж: -1 в СГРАДА с идентификатор № 11538.503.156.2 /единадесет хиляди петстотин тридесет и осем, точка, петстотин и три, точка, сто петдесет и шест, точка, две/, брой надземни етажи: 4, брой подземни етажи: 1, предназначение: Жилищна сграда – многофамилна, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 11538.503.156 /единадесет хиляди петстотин тридесет и осем, точка, петстотин и три, точка, сто петдесет и шест/, ведно със съответния процент идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху поземления имот,
ИЗБА № 1 /едно/, със застроена площ от 9.65 кв.м. /девет цяло и шестдесет и пет квадратни метра/, а съгласно скица на Агенция по кадастъра – Служба по Геодезия, Картография и Кадастър – гр.Бургас, представляващ: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 11538.503.156.2.3 /единадесет хиляди петстотин тридесет и осем, точка, петстотин и три, точка, сто петдесет и шест, точка, две, точка, три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Свети Влас, общ.Несебър, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-48/03.10.2005г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-02-755/04.04.2006г., с адрес: гр.Свети Влас, п.к.8229, ул.“Русалка“ № 141, ет.-1, с предназначение на самостоятелният обект: За склад, брой нива на обекта 1 /едно/, с площ по документ: 9.65 кв.м. /девет цяло и шестдесет и пет квадратни метра/, прилежащи части: …, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 11538.503.156.2.2, под обекта: няма, над обекта: 11538.503.156.2.4 който самостоятелен обект се намира на етаж: -1 в СГРАДА с идентификатор № 11538.503.156.2 /единадесет хиляди петстотин тридесет и осем, точка, петстотин и три, точка, сто петдесет и шест, точка, две/, брой надземни етажи: 4, брой подземни етажи: 1, предназначение: Жилищна сграда – многофамилна, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 11538.503.156 /единадесет хиляди петстотин тридесет и осем, точка, петстотин и три, точка, сто петдесет и шест/, ведно със съответния процент идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху поземления имот,
СКЛАД, със застроена площ от 12.00 кв.м. /дванадесет квадратни метра/, а съгласно скица на Агенция по кадастъра – Служба по Геодезия, Картография и Кадастър – гр.Бургас, представляващ: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 11538.503.156.2.2 /единадесет хиляди петстотин тридесет и осем, точка, петстотин и три, точка, сто петдесет и шест, точка, две, точка, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Свети Влас, общ.Несебър, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-48/03.10.2005г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-02-755/04.04.2006г., с адрес: гр.Свети Влас, п.к.8229, ул.“Русалка“ № 141, ет.-1, с предназначение на самостоятелният обект: За склад, брой нива на обекта 1 /едно/, с площ по документ: 12.00 кв.м. /дванадесет квадратни метра/, прилежащи части: …, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 11538.503.156.2.1, 11538.503.156.2.3, под обекта: няма, над обекта: 11538.503.156.2.5, който самостоятелен обект се намира на етаж: -1 в СГРАДА с идентификатор № 11538.503.156.2 /единадесет хиляди петстотин тридесет и осем, точка, петстотин и три, точка, сто петдесет и шест, точка, две/, брой надземни етажи: 4, брой подземни етажи: 1, предназначение: Жилищна сграда – многофамилна, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 11538.503.156 /единадесет хиляди петстотин тридесет и осем, точка, петстотин и три, точка, сто петдесет и шест/, ведно със съответния процент идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху поземления имот.
Забележка: Към момента на извършване на описа е установено, че СОС с идентификатор № 11538.503.156.2.1, СОС с идентификатор № 11538.503.156.2.3 и СОС с идентификатор № 11538.503.156.2.2 са функционално обединени и не могат да се използват самостоятелно, тъй като делят общ вход, водещ към коридора на етажа. Няма представени надлежни документи за функционалното им обединение.

Обявяване на купувач:

29.06.2021 09:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language