Двустаен апартамент, 57.92 кв.,                  Несебър

Двустаен апартамент, 57.92 кв., Несебър

, гр. НЕСЕБЪР,  к.к. „СЛЪНЧЕВ БРЯГ”, сграда ПЛАЗА ет.1, ап. 1-03

Начална цена

39 600.00 лв.

Имот ID :

 RH-78865-property

Площ

57.92 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

АПАРТАМЕНТ  в гр. НЕСЕБЪР,  к.к. „СЛЪНЧЕВ БРЯГ”, сграда ПЛАЗА ет.1, ап. 1-03, а именно:
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 51500.505.29.2.16 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и пет, точка, двадесет и девет, точка, две, точка, шестнадесет/, находящ се в гр.Несебър, общ.Несебър, обл.Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-46/18.08.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-02-325/25.02.2010 г. на началника на СГКК-Бургас, с административен адрес на имота: гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг, сграда Плаза, ет.1 /едно/, ап. 1-03 /едно, тире, нула, три/. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 51500.505.29 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и пет, точка, двадесет и девет/, предназначение на самостоятелният обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, площ по документ: 57,92 кв.м. /петдесет и седем цяло и деветдесет и два стотни квадратни метра/, прилежащи части: 14,48 кв.м. /четиринадесет цяло и четиридесет и осем стотни квадратни метра/ идеални части от общите части на сградата,: ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 51500.505.29.2.15, 51500.505.29.2.17; под обекта: 51500.505.29.2.143; над обекта: 51500.505.29.2.39.

Обявяване на купувач:

03.06.2021 13:30

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language