Двустаен апартамент, 59.16 кв.,                  Несебър

Двустаен апартамент, 59.16 кв., Несебър

Nessebar, Bulgaria

Начална цена

47 644.00 лв.

Имот ID :

 RH-79269-property

Площ

59.16 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

АПАРТАМЕНТ № Б 8 /буква „Б“, осем/, разположен на втори етаж, със застроена площ от 59.16 кв.м. /петдесет и девет цяло и шестнадесет стотни квадратни метра/, състоящ се от: дневна с кухненски бокс, спалня, баня-тоалетна, коридор и балкон, при граници на апартамента: апартамент № Б 7, двор, апартамент № Б 9 и коридор, ведно с 1.9571% /едно цяло девет хиляди петстотин седемдесет и едно десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, който процент се равнява на 8.75 кв.м. /осем цяло седемдесет и пет стотни квадратни метра/, или общата площ на апартамента, ведно с общите части възлиза на 67.91 кв.м. /шестдесет и седем цяло деветдесет и една стотни квадратни метра/, ведно с 2.7965% /две цяло седем хиляди деветстотин шестдесет и пет десетохилядни процента/, или 26.82кв.м. /двадесет и шест цяло и осемдесет и две стотни квадратни метра/ идеални части от правото на строеж върху поземления имот, а съгласно схема на Агенцията по кадастъра – Служба по кадастъра- Бургас, представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 51500.506.490.1.12 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, четиристотин и деветдесет, точка, едно, точка, дванадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Несебър, Община Несебър, одобрени със Заповед РД -18-46/18.08.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. Несебър, п.к. 8230, ет.2, ап. Б 8, с предназначение на самостоятелният обект – Жилище, апартамент, брой нива на обекта 1 /едно/, с площ по документ: 59.16 кв.м. /петдесет и девет цяло и шестнадесет стотни квадратни метра/ и прилежащи части 8.75 кв.м. /осем цяло седемдесет и пет стотни квадратни метра/ от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 51500.506.490.1.13, 51500.506.490.1.11, под обекта: 51500.506.490.1.5, над обекта: 51500.506.490.1.19, който самостоятелен обект се намира в СГРАДА № 1 с идентификатор № 51500.506.490.1 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, четиристотин и деветдесет, точка, едно/, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 51500.506.490 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, четиристотин и деветдесет/.

Обявяване на купувач:

17.05.2021 10:30

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language