Двустаен апартамент, 59.86  кв., София

Двустаен апартамент, 59.86 кв., София

, ул. П.Попандов

Начална цена

95 670.00 лв.

Имот ID :

 RH-87120-property

Площ

59.86 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

АПАРТАМЕНТ № 34 /тридесет и четири/, находящ се в гр. София, комплекс Гевгелийски на ул. П.Попандов на 6 /шести/ етаж в жилищната сграда на бл. 4 /четири/, вход Б, състоящ се от две стаи, кухня и обслужващи помещения с площ от 59.86 /петдесет и девет цяло и осемдесет и шест стотни/ кв.м., ведно с прилежащото избено помещение № 2 /две/ с полезна площ от 3.18 /три цяло и осемнадесет стотни/ кв.м., ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и 1.711 % /едно цяло и седемстотин и единадесет хилядни върху сто/ идеални части от правото на строеж върху мястото при съседи на апартамента: изток – ап.18 соб.; запад – ап.35 соб.; север – блока; юг-блока; отгоре – покрив; отдолу-ап.31 Стоев соб. и при съседи на избено помещение: изток-коридор; запад – блока; юг – мазе 1; север-мазе 3. на апартамента съгласно кадастрална карта с данни от КРНИ: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С идентификатор 68134.1203.15.1.34 /шест, осем, едно, три, четири, точка, едно, две, нула, три, точка, едно, пет, точка, едно, точка, три, четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-49/16.09.2015 на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, адрес на имота: гр. София, ж.к. Гевгелийски бл. 4, вх.Б, ет.6, ап.34, самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1203.15 /шест, осем, едно, три, четири, точка, едно, две, нула, три, точка, едно, пет/, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68134.1203.15.1.18, 68134.1203.15.1.35, под обекта: 68134.1203.15.1.31, над обекта: няма.

Обявяване на купувач:

30.07.2021 10:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language