Двустаен апартамент, 59.95 кв.,                  Несебър

Двустаен апартамент, 59.95 кв., Несебър

, гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг-"Палм корт"

Начална цена

44 800.00 лв.

Имот ID :

 RH-78412-property

Площ

59.95 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 51500.506.100.1.20 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, сто, точка, едно, точка, двадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Несебър, общ. Несебър, обл. Бургас, одобрени със Заповед РД-18-46/18.08.2006г. на Изп. директор на АК, с адрес на имота: гр. Несебър, п. к. 8230, Слънчев бряг-„Палм корт“ № 1, бл. А, ет. 4 /четвърти/, ап.20, с площ: 59.95 кв. м. /петдесет и девет цяло и деветдесет и пет стотни квадратни метра/, прилежащи части: 12.87 кв.м. /дванадесет цяло и осемдесет и седем стотни квадратни метра/ ид. части от общите части на сградата, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 51500.506.100.1.19, под обекта:51500.506.100.1.15, над обекта: 51500.506.100.1.25, който самостоятелен обект се намира в СГРАДА № 1 /едно/ с идентификатор № 51500.506.100.1 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, сто, точка, едно/, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 51500.506.100 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, сто/, който самостоятелен обект съгласно документ за собственост представлява АПАРТАМЕНТ № 20 /двадесет/, с площ 59.95 кв. м. /петдесет и девет цяло и деветдесет и пет стотни квадратни метра/,  прилежащи части: 12.87 кв.м. /дванадесет цяло и осемдесет и седем стотни квадратни метра/, както и съответния процент идеални части от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор № 51500.506.100.

Обявяване на купувач:

31.05.2021 10:20

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language