Двустаен апартамент, 59 кв.м., ПЛЕВЕН

Двустаен апартамент, 59 кв.м., ПЛЕВЕН

59 кв.м., ПЛЕВЕН жилищен комплекс „Дружба”, блок 422 /четиристотин двадесет и две/, във вход „З”, на V /пети/ етаж

Начална цена

31 680.00 лв.

Имот ID :

 RH-51143-property

Площ

59 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот от частен съдебен изпълнител, а именно:

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778

О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД №629/ 2017г.
с Изх. № 22542/ 29.06.2020г.

Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 18.07.2020г. до 17.00 часа на 18.08.2020г., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе публична продажба, след определяне на нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот принадлежащ на САШО СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ и СИЛВИЯ РАЙКОВА ДИМИТРОВА, а именно:
АПАРТАМЕНТ № 14 /четиринадесет/ находящ се в град Плевен, жилищен комплекс „Дружба”, блок 422 /четиристотин двадесет и две/, във вход „З”, на V /пети/ етаж, състоящ се от ДВЕ СТАИ, КУХНЯ, СЕРВИЗНИ ПОМЕЩЕНИЯ, със застроена площ от 59,43 кв.м. /петдесет и девет цяло и четиридесет и три стотни квадратни метра/, при съседи: север-стълбище, юг-свободна площ, изток-свободна площ, запад-свободна площ, отгоре-ап. №17 на Иван Петров, отдолу-ап.№11 на Георги Петров, ЗАЕДНО с принадлежащото на жилището ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 14 /четиринадесет/ с полезна площ от 3,94 кв.м. /три цяло и деветдесет и четири стотни квадратни метра/, при съседи: север-стълбище, юг-коридор, изток-тоалетна за ГО, запад-маза № 13, заедно с 4.782 % /четири цяло седемстотин осемдесет и две хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, заедно със съответното право на строеж върху терена, съгласно описанието по документ за собственост, а съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-56/18.09.2007г. на Изп.директор на АГКК, представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.667.308.20.14 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин шестдесет и седем, точка, триста и осем, точка, двадесет, точка, четиринадесет/, с адрес на имота: гр. Плевен, ж.к. „Дружба” бл. № 422, вх. З, ет. 5, ап. 14, който самостоятелен обект се намира в сграда № 20 /двадесет/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.667.308 / петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин шестдесет и седем, точка, триста и осем/, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ от 59,43 кв.м. /петдесет и девет цяло и четиридесет и три стотни квадратни метра/, прилежащи части: избено помещение №14 /четиринадесет/ с площ от 3,94 кв.м. /три цяло и деветдесет и четири стотни квадратни метра/ , при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – имот с идентификатор 56722.667.308.20.13; под обекта – имот с идентификатор 56722.667.308.20.11, над обекта – имот с идентификатор 56722.667.308.20.17.
– при първоначална цена – 31 680 лева / тридесет и една хиляди шестстотин и осемдесет лева /
Данъчната оценка на имота е в размер на 15 120.30 лева, съгласно удостоверение на Община Плевен, МДТ.
Тежести за имота: подновяване/новиране договорна ипотека том 2, акт 89/2017г., на договорна ипотека том 3, акт 35/2007г. в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД; възбрана том 2, акт 151/2017г. по изп.дело № 20178150400629/17г. в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, съгласно удостоверение на АВ, Имотен регистър.
Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на посочен адрес в гр. Плевен. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20178150400629/17г.
Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд Плевен, което се отразява във входящ регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най‑късно в този срок. /чл. 489, ал. 5 ГПК/.Наддавателни предложения от лица, които нямат право за вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. /чл. 489, ал. 6 ГПК/.Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър.
На 19.08.2020 год. в 9.00ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача.
Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.

гр.Плевен, 29.06.2020г. Частен съдебен изпълнител: ……………………….


Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
ЧСИ: Татяна Бориславова Кирилова
Срок: от 18.07.2020 до 18.08.2020
Обявяване на: 19.08.2020 09:00
Публикувана на: 29.06.2020 16:14

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711