Двустаен апартамент, 60.70 кв.,                  София

Двустаен апартамент, 60.70 кв., София

, гр. София, ж.к. „Люлин-5“, бл. 511, вх. „Б“, ет. VІ, ап.54

Начална цена

104 853.60 лв.

Имот ID :

 RH-70985-property

Площ

60.70 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

Изп. дело № 20157810400074

Подписаният Георги Дичев, частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд обявявам на интересуващите се, че от 05.03.2021г. до 05.04.2021г., ще се проведе в сградата на Софийски районен съд, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54, ВТОРА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, приключваща в края на работното време (17 часа) на последния ден на недвижим имот, собственост на длъжника НИКОЛАЙ НАЙДЕНОВ ЩРЕГАРСКИ, а ИМЕННО:
Самостоятелен обект в сграда с идентфикатор 68134.4361.148.7.22, находящ се в сграда № 7, разположена в поземлен имот с идентфикатор 68134.4361.148, съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 68134.4361.148.7.23; 68134.4361.148.7.21, под обекта 68134.4361.148.7.18, над обекта – 68134.4361.148.7.26, представляващ АПАРТАМЕНТ № 54 (петдесет и четири), находящ се в град София, жилищен комплекс „Люлин“, в жилищната сграда на блок № 511 (петстотин и единадесет), вход „Б“, на VІ (шести) етаж, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 60,70 кв.м. (шестдесет цяло и седемдесет стотни квадратни метра), при граници (съседи), съгласно доказателствения нотариален акт: стълбище, двор, Димитра Димитрова Дишова, Борис Георгиев Тодоров, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 10 (десет), при граници (съседи), съгласно доказателствения нотариален акт: коридор, мазе на Мариана и Слав Савови, мазе на Тома Тодоров Томов, заедно с 1,364% (едно цяло триста шестдесет и четири хилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавна земя.
Имотът се продават при начална цена, от която ще започне наддаването 104 853.60 лв. (сто и четири хиляди осемстотин петдесет и три лева и 60ст.).
Тежести за имота: 1. Договорна ипотека в полза на взискателя от 18.03.2008г.; 2. Възбрана по изп. дело № 3201/2010г. по описа на ЧСИ Милен Бъзински от 20.07.2010г.; 3. Възбрана по настоящето изп. дело от 13.02.2015г. за обезпечаване вземането на взискателя.
Всички желаещи да огледат имота могат да сторят това всеки понеделник, сряда и петък от 17.00 ч. до 19.00 ч.
Желаещите да го купят могат да се явят в сградата на Софийски районен съд всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата.
Задатъкът една десета част от началната цена на продаваемия се имот за правоучастие в проданта, се внася предварително по сметка на частен съдебен изпълнител Георги Дичев в “Банка ОББ” АД с IBAN BG 33 UBBS 88 88 10 00 53 87 01  по изп. дело № 74/2015г.
Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в деловодството на Софийски районен съд, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54.
На 06.04.2021г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54, ще се състави протокол и ще бъде обявен купувача от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.

02.02.2021г.

Обявяване на купувач:

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language