Двустаен апартамент, 60.81 кв.,                  София

Двустаен апартамент, 60.81 кв., София

ж.к. Люлин 9 917В, 1324 zh.k. Lyulin 9, Sofia, Bulgaria

Начална цена

74 000.00 лв.

Имот ID :

 RH-71199-property

Площ

60.81 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор № 68134.4358.165.6.21 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди триста петдесет и осем, точка, сто шестдесет и пет, точка, шест, точка, двадесет и едно/, по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-14/06.03.2009 г., на Изпълнителния директор на АГКК,находящ се в град София /столица/, Столична община, район Люлин, ж. к. ЛЮЛИН, блок № 917 /деветстотин и седемнадесет/, вход „Б“, етаж 8 /осем/, АПАРТАМЕНТ № 44 /четиридесет и четири/, намиращ се в сграда № 6 /шест/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 68134.4358.165 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди триста петдесет и осем, точка, сто шестдесет и пет/, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта 1 /едно/, с площ от 60.81 /шестдесет цяло и осемдесет и една стотни/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата, съгласно схема на АГКК: на същия етаж – обект с идентификатор № 68134.4358.165.6.22, под обекта – обект с идентификатор № 68134.4358.165.6.18, над обекта – няма, който имот съгласно доказателствен документ за собственост представлява: АПАРТАМЕНТ № 44 /четиридесет и четири/, находящ се в град София, ж. к. „Люлин”, в жилищна сграда – блок № 917 /деветстотин и седемнадесет/, вход „Б“, етаж 8 /осми/, състоящ се от една стая, дневна, кухня и сервизни помещения, със застроена площ 60.81 кв.м. /шестдесет цяло и осемдесет и една стотни квадратни метра/, при граници: изток – зелена площ, запад – улица „Иван Ботев“, от север- разделна стена с вход „А“, юг – апартамент № 45 – държавен и коридор, отгоре – подпокривно пространство и отдолу – апартамент № 41 – държавен, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 21 /двадесет и едно/ с площ 2.41 кв.м. /две цяло и четиридесет и една стотни квадратни метра/, при граници: изток – мазе № 20 – държавно, запад – мазе № 22 – държавно, север – разделна стена с вход „А“ и от юг – коридор, заедно с 1.848 % /едно цяло осемстотин четиридесет и осем хилядни върху сто/ идеални части от общите части на вход „А“ и „Б“, както и от правото на строеж върху мястото.

Обявяване на купувач:

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language