Двустаен апартамент, 61.16 кв.,                  Пловдив

Двустаен апартамент, 61.16 кв., Пловдив

, ул. „Страхил“ № 2-А, ет. 3, ап. А5

Начална цена

86 400.00 лв.

Имот ID :

 RH-78966-property

Площ

61.16 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в СГРАДА с ИДЕНТИФИКАТОР 56784.520.294.1.14 /пет шест седем осем четири точка пет две нула точка две девет четири точка едно точка едно четири/, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект: няма данни за изменение, с адрес на имота: гр. Пловдив, район Централен, ул. „Страхил“ № 2-А /две-буква „А“/, ет. 3 /три/, ап. А5 /буква „А“-пет/, който самостоятелен обект се намира на етаж 3 /три/ в сграда с идентификатор 56784.520.294.1 /пет шест седем осем четири точка пет две нула точка две девет четири точка едно/, брой етажи: 7 /седем/, с предназначение: жилищна сграда – многофамилна, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.520.294 /пет шест седем осем четири точка пет две нула точка две девет четири/, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 61,16 кв. м. /шестдесет и един цяло и шестнадесет стотни квадратни метра/, ВЕДНО с прилежащите части: ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 3 /три/, както и заедно с 4,458 % /четири цяло четиристотин петдесет и осем хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.520.294.1.15, 56784.520.294.1.13, под обекта: 56784.520.294.1.11, над обекта: 56784.520.294.1.17, ВЕДНО с 5,046 % /пет цяло четиридесет и шест хилядни процента/ идеални части от 2/3 /две трети/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с ИДЕНТИФИКАТОР 56784.520.294 /пет шест седем осем четири точка пет две нула точка две девет четири/, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: от 07.02.2020 г., с адрес на имота: гр. Пловдив, район Централен, п.к. 4000, ул. „Драгоя Божилов“ № 5-А /пет-буква „А“/, с площ от 302 кв. м. /триста и два квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване /от 10 до 15 м./, предишен идентификатор: няма, с номер по предходен план: 847 /осемстотин четиридесет и седми/, квартал: 437 /четиристотин тридесет и седми/ по плана на Първа градска част, парцел: XII-847 /дванадесети-осемстотин четиридесет и седми/, при съседи: 56784.520.1410, 56784.520.293, 56784.520.295, 56784.520.1402, който недвижим имот по акт за собственост е описан като АПАРТАМЕНТ № 5 /пети/, на третия /втори жилищен/ етаж – кота +5,02 м., със застроена площ от 61,16 кв. м. шестдесет и един цяло и шестнадесет стотни квадратни метра/, състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня, тоалетна, антре и две тераси, при граници: вътрешен двор, калкан, двор, апартамент № 6, ст. площадка и апартамент № 4, ВЕДНО с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 3 /три/ в сутеренния етаж – кота -2,80 м., със застроена площ от 6,35 кв. м. шест цяло и тридесет и пет стотни квадратни метра/, при граници: избено помещение № 4, калкан, склад № 4 и коридор, както и ЗАЕДНО с 4,458 % четири цяло четиристотин петдесет и осем хилядни процента/ идеални части от общите части на жилищната сграда, построена в ДВОРНО МЯСТО, находящо се в гр. Пловдив, ул. „Драгоя Божилов“ № 5 /пет/, цялото с площ от 323 кв. м. /триста двадесет и три квадратни метра/, съставляващо съгласно одобрения със Заповед № ОА-1022/01.06.1994 г. и Заповед № ОА-1022/21.06.2005 г. регулационен план УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № XII-847 /дванадесети-осемстотин четиридесет и седми/ от кв. 437 /четиристотин тридесет и седми/ по плана на гр. Пловдив – Първа градска част, при граници на имота: ул. „Страхил“, ул. „Драгоя Божилов“, УПИ № XIII-848, 853 и УПИ XVII-846, ВЕДНО с 5,046 % /пет цяло и четиридесет и шест хилядни процента/ идеални части от 2/3 /две трети/ идеални части от подробно описаното по-горе дворно място.
НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която ще започне наддаването е в размер на 86400 лв. (осемдесет и шест хиляди и четиристотин лева).

Обявяване на купувач:

26.05.2021 12:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language