Двустаен апартамент, 63.00 кв.,                  Несебър

Двустаен апартамент, 63.00 кв., Несебър

, гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг-"Палм корт"

Начална цена

47 600.00 лв.

Имот ID :

 RH-78408-property

Площ

63.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 51500.506.100.8.18 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, сто, точка, осем, точка, осемнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Несебър, общ. Несебър, обл. Бургас, одобрени със Заповед РД-18-46/18.08.2006г. на Изп. директор на АК, с адрес на имота: гр. Несебър, п. к. 8230, Слънчев бряг-„Палм корт“, бл. Г, ет. 3 /трети/, ап.10, с площ: 00 кв. м. /шестдесет и три квадратни метра/, прилежащи части: 9.91 кв.м. /девет цяло и деветдесет и една стотни квадратни метра/ ид. части, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 51500.506.100.8.17, 51500.506.100.8.19, под обекта:51500.506.100.8.14, над обекта: 51500.506.100.8.22, който самостоятелен обект се намира в СГРАДА № 8 /осем/ с идентификатор № 51500.506.100.8 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, сто, точка, осем /, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 51500.506.100 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, сто/, който самостоятелен обект съгласно документ за собственост представлява АПАРТАМЕНТ № 10 /десет/, състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня с тоалетна, и спалня с площ: 63.00 кв. м. /шестдесет и три квадратни метра/, ведно с прилежащи части: 9.91 кв.м. /девет цяло и деветдесет и една стотни квадратни метра/ ид. части от общите части на сградата, както и съответния процент идеални части от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор № 51500.506.100.
НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която започва проданта е в размер на 47 600.00 лв. /четиридесет и седем хиляди и шестстотин лева/.

Имотът има вписани: Договорна ипотека акт № 180, том 1, дв.вх.рег.№ 2838/29.05.2009г., Договорна ипотека акт № 138, том 2, дв.вх.рег.№ 7936/02.11.2009г., Договорна ипотека акт № 139, том 2, дв.вх.рег.№ 7937/02.11.2009г. – в полза на „Банка ДСК“ЕАД, Искова молба акт № 192, том 1, дв.вх.рег.№1863/28.03.2014г.,Подновяване/новиране на договорна ипотека акт № 219, том 1, дв.вх.рег.№874/07.03.2017г. и Възбрана акт № 108, том 2, дв.вх.рег. № 7820/18.10.2018г. – в полза на взискателя по изпълненото дело.

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 51500.506.100.8.19 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, сто, точка, осем, точка, деветнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Несебър, общ. Несебър, обл. Бургас, одобрени със Заповед РД-18-46/18.08.2006г. на Изп. директор на АК, с адрес на имота: гр. Несебър, п. к. 8230, Слънчев бряг-„Палм корт“, бл. Г, ет. 3 /трети/, ап.11, с площ: 00 кв. м. /шестдесет и три квадратни метра/, прилежащи части: 9.59 кв.м. /девет цяло и петдесет и девет стотни квадратни метра/ ид. части, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 51500.506.100.8.18, 51500.506.100.8.20, под обекта:51500.506.100.8.15, над обекта: 51500.506.100.8.23, който самостоятелен обект се намира в СГРАДА № 8 /осем/ с идентификатор № 51500.506.100.8 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, сто, точка, осем /, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 51500.506.100 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, сто/, който самостоятелен обект съгласно документ за собственост представлява АПАРТАМЕНТ № 11 /единадесет/, състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня с тоалетна, и спалня с площ: 63.00 кв. м. /шестдесет и три квадратни метра/, ведно с прилежащи части: 9.59 кв.м. / девет цяло и петдесет и девет стотни квадратни метра/ ид. части от общите части на сградата, както и съответния процент идеални части от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор № 51500.506.100.
НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която започва проданта е в размер на 47 440.00 лв. /четиридесет и седем хиляди четиристотин и четиридесет лева /.

Обявяване на купувач:

31.05.2021 10:30

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language