Двустаен апартамент, 65.20 кв.,                  София

Двустаен апартамент, 65.20 кв., София

, ж.к. Надежда 4 част, бл.410, вх.Д, ет.1, ап.91

Начална цена

111 000.00 лв.

Имот ID :

 RH-71194-property

Площ

65.20 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 15.03.2021г. до 15.04.2021г. ще се проведе в сградата на Софийски районен съд в гр.София, бул. Цар Борис III № 54 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния недвижим имот, принадлежащ на длъжницика ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА БРЕШКОВА и МАГДАЛЕНА ДИМИТРОВА ЦАНКОВА, а именно:
АПАРТАМЕНТ № 91 /деветдесет и едно/, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.1384.2063.3.91 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда триста осемдесет и четири точка две хиляди шестдесет и три точка три точка деветдесет и едно/, съгласно кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, находящ се в град София, Столична община, район „Надежда“, ж.к. „Надежда-VI /четвърта/ част“, на I /първи/ етаж във вход „Д“ на жилищна сграда на ЖСК „ЗЕМ Васил Коларов“, бивш блок № 44 /четиридесет и четири/ в ж.к.“Момкова махала“, нов блок № 410 /четиристотин и десет/, представляващ съгласно Схема на самостоятелен обект в сграда №15-348231-13.08.2015 г., издадена от СГКК-гр.София сграда №3 /три/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1384.2063 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда триста осемдесет и четири точка две хиляди шестдесет и три/, който апартамент е със застроена площ от 65,20 /шестдесет и пет цяло и двадесет стотни/ кв.метра и се състои от една стая, дневна, кухня, баня – тоалетна, антре и два балкона, при съседи на апартамента по документ за собственост: североизток – фуга с жилищен блок 409 /четиристотин и девет/ ж.к.“Момкова махала“, северозапад – улица „Звезда“, югоизток – зелена площ, югозапад – стълбище и апартамент № 92 /деветдесет и две/, собственост на Надка Райчева Крайчева и при съседи на апартамента съгласно схема на самостоятелен обект в сграда: на същия етаж – самостоятелен обект с идентификатор 68134.1384.2063.3.92 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда триста осемдесет и четири точка две хиляди шестдесет и три точка три точка деветдесет и две/, под обекта – няма, над обекта – самостоятелен обект с идентификатор 68134.1384.2063.3.94 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда триста осемдесет и четири точка две хиляди шестдесет и три точка деветдесет и четири/, заедно с МАЗЕ №1 /едно/, с площ от 5,27 /пет цяло и двадесет и седем стотни/ кв.метра, при съседи по документ за собственост: североизток – стълбище, северозапад – мазе № 2 /две/, собственост на Надка Райчева Крайчева, югоизток – коридор, югозапад – коридор, ЗАЕДНО с принадлежащите му 4,087 % /четири цяло осемдесет и седем хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от отстъпеното право на строеж върху държавно място в размер на 1 286,00 лв./хиляда двеста осемдесет и шест лева/, съставляващо съгласно документ за собственост имоти с планоснимачни номера 4/четири/, 5/пет/, 6/шест/, 8/осем/, 9/девет/, 10/десет/, 11 /единадесет/, 12/дванадесет/, 13/тринадесет/, 14/четиринадесет/, 15/петнадесет/ и 16/шестнадесет/ от квартал 283 /двеста осемдесет и три/, ж.к.“Момкова махала – I част“ по плана на град София, при съседи: североизток – зелена площ, северозапад – улица „Звезда“, югоизток – зелена площ, югозапад – улица „Днепър“.
НАЧАЛНАТА ЦЕНА от която ще започне наддаването за имота е в размер на 80 на сто от оценката на имота, а именно: 111 000 лева /сто и единадесет хиляди лева/.
Всички желаещи да оглеждат имота, могат да сторят това всяка, сряда, събота и неделя от 14.00 до 16.00 часа през времетраенето на публичната продан посочено по-горе. Купувачите могат да се явяват всеки работен ден и час в сградата на Софийски районен съд за да се запознаят с книжата за имота и да подават наддавателни предложения. Тежести и вписвания за имота: Възбрана в полза на взискателя по настоящото дело, вписана на 13.11.2020г., т.14 акт № 42/2020г., дв.вх.рег. № 64922/13.11.2020г. в Служба по вписванията гр.София; Възбрана в полза на взискателя по настоящото дело, вписана на 13.11.2020г., т.14 акт № 38/2020г., дв.вх.рег. № 64917/13.11.2020г. в Служба по вписванията гр.София; Възбрана, вписана на 01.11.2019г., т.18 акт № 216/2019г., дв.вх.рег. № 70737/01.11.2019г. в Служба по вписванията гр.София; Възбрана, вписана на 21.10.2019г., т.17 акт № 236/2019г., дв.вх.рег. № 67341/21.10.2019г. в Служба по вписванията гр.София; Договорна ипотека, вписана в Службата по вписвания-гр.София том 14, акт № 16/2016г., дв.вх.рег. 33641/09.06.2016г. за сумата от 30 000 лева; Договорна ипотека, вписана в Службата по вписвания-гр.София том 30, акт № 158/2015г., дв.вх.рег. 68830/23.11.2015г. за сумата от 30 000 лева.
Задатък за участие в публичната продан – 10 % от посочената по-горе начална цена се внася предварително по сметка с IBAN: BG72CECB97905072102600, BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД с титуляр ЧСИ Росица Апостолова, по изп. д. № 20208480400780.
Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си в запечатан плик с квитанция за внесен задатък. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд.
На 16.04.2021г. в 10.30ч. в присъствието на явилите се наддавачи Частния съдебен изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492 ГПК/.

Обявяване на купувач:

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language