Двустаен апартамент, 65.48 кв.,                  София

Двустаен апартамент, 65.48 кв., София

ul. "Dimitar Petkov" 64, 1309 Sveta Troitsa, Sofia, Bulgaria

Начална цена

147 881.00 лв.

Имот ID :

 RH-70998-property

Площ

65.48 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

ИЗП. ДЕЛО № 20207810400468
О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

Подписаният Георги Дичев, рег. № 781, частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд обявявам на интересуващите се, че от 05.03.2021г. до 05.04.2021г. ще се проведе в сградата на Софийски районен съд на бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54, НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, приключваща в края на работното време (17 часа) на последния ден на недвижим имот, находящ се на адрес – гр. София, район „Възраждане“, ул. „Димитър Петков“ № 64, вход IV, етаж V, ап.14, собственост на  съделителите: АТАНАС ИВАНОВ КАЛЧЕВ; СИЛВИЯ СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА; ИВАНКА ПАНАЙОТОВА ГЕОРГИЕВА и ГЕОРГИ ПАНАЙОТОВ ГЕОРГИЕВ, а ИМЕННО:
АПАРТАМЕНТ № 14 /четиринадесети/ с идентификатор 68134.303.93.1.27, находящ се в гр. София, ул. „Димитър Петков“ № 64 (шестдесет и четири), II (втора) зона, вход IV /четвърти/, етаж V /пети/, състоящ се от две стаи, кухня, баня, клозет, коридор, антре, със застроена площ от 65,48 /шестдесет и пет цяло, четиридесет и осем стотни/ кв. метра, при съседи: изток – апартамент № 13, запад – апартамент № 15, север – стълбище, юг – улица, отгоре – тавански помещения, отдолу – апартамент № 11, ведно със ЗИМНИЧНО ПОМЕЩЕНИЕ № 14 (четиринадесет), с площ от 4,71 (четири цяло и седемдесет и една стотни) квадратни метра, при съседи: изток – мазе, запад – коридор, север – входно антре, юг – мазе, закупено от Стаменкови, заедно с ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 14 (четиринадесети) с площ от 8,21 (осем цяло, двадесет и една стотни) квадратни метра, при съседи: изток – вход, запад – коридор, север – двор, юг – коридор, при съседни самостоятелни обекти в сградата по кадастрална схема: на същия етаж – 68134.303.93.1.26, 68134.303.93.1.28; под обекта – 68134.303.93.1.24; над обекта – няма, заедно с 1,29 % /едно цяло и двадесет и девет стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, който имот съгласно схема представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.303.93.1.27, находящ се в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.303.93, с предназначение на обекта – жилище, апартамент с площ 65,48кв.м., със съответните прилежащи части от зимнично помещение №14 с площ 4,71  кв.м., таванско помещение №14 с площ 8,21 кв.м. и 1,29% идеални части от общите части на сградата , при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 68134.303.93.1.26, 68134.303.93.1.28; под обекта – 68134.303.93.1.24; над обекта – няма.
Имотът се продава при начална цена, от която ще започне наддаването 147 881лв. /сто четиридесет и седем хиляди осемстотин осемдесет и един лева/.
Тежести за имотите: 1.Вписана искова молба на 15.04.2015г. 2.Вписана възбрана  от 31.07.2020г.  за обезпечаване вземането на съделителите.
Всички желаещи да огледат имотите могат да сторят това всеки понеделник, сряда и петък от 17.00ч. до 19.00ч.
Желаещите да ги купят могат да се явят в сградата на Софийски районен съд всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата.
Задатъкът една десета част от началната цена на продаваемите се имоти за правоучастие в проданта, се внася предварително по сметка на частен съдебен изпълнител Георги Дичев  BG83STSA93000011639566, BIC STSABGSF, по изп. дело №468/2020г.
Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в деловодството на Софийски районен съд.
На 06.04.2021г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд ще се състави протокол и ще бъде обявен купувача от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.

03.02.2021г.
гр. София

Обявяване на купувач:

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language