Двустаен апартамент, 65.49  кв., София

Двустаен апартамент, 65.49 кв., София

, гр. София, район „Подуяне“, ж.к. „Хаджи Димитър“, бл. 71, вх. „Д“, ет. 2, ап. 91

Начална цена

123 840.00 лв.

Имот ID :

 RH-86840-property

Площ

65.49 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

Апартамент № 91 /деветдесет и едно/, намиращ се в гр. София, Столична община, район „Подуяне“, в ж.к. „Хаджи Димитър“, в жилищната сграда на блок № 71 /седемдесет и едно/, а по нотариален акт блок № 71, 71А, 71Б, /седемдесет и едно, седемдесет и едно А, седемдесет и едно Б/, вход „Д“, на 2 /втори/ етаж, състоящ се от: една стая, дневна, кухня и сервизни помещения, със застроена площ 65,49 /шестдесет и пет цяло и четиридесет и девет стотни/ кв.м., при граници по акта: стълбище, ул. „Макгахан“, Боно Бюров Делин и Вера Иванова Родопска, двор, заедно със избено помещение № 3 /три/, без квадратура по документи за собственост, при граници по акта: коридор, ул. „Макгахан“, Боно Делин и Вера Иванова Родопска, заедно с 4,238 % /четири цяло двеста тридесет и осем хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, върху който е построена сградата, а по скица представлява: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор 68134.606.858.2.91,по кадастралната карта и кадастралните регистри, на гр. София, Столична община, област София /столица/ одобрени със Заповед РД-18-4/09.03.2016г./09.03.2016г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. София, район „Подуяне“, ж.к. „Хаджи Димитър“, бл. 71, вх. „Д“, ет. 2, ап. 91, самостоятелният обект се намира на етаж 2, в сграда с идентификатор 68134.606.858.2, брой надземни етажи 8, брой подземни етажи 0, предназначение: Жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.606.858, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта 1, посочена в документа площ: 65,49 кв.м., с прилежащи части: избено помещение № 3, 4.238 % ид.ч. от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 68134.606.858.2.92, 68134.606.858.2.70; под обекта – 68134.606.858.2.89, над обекта – 68134.606.858.2.94.

Обявяване на купувач:

03.08.2021 09:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language