Двустаен апартамент, 65.56 кв.,                  Банско

Двустаен апартамент, 65.56 кв., Банско

, ул. "Кралев двор" №4, вх. Б, ет. 2, ап. 8

Начална цена

46 486.04 лв.

Имот ID :

 RH-79092-property

Площ

65.56 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.11.97.1.8 (нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест, точка, единадесет, точка, деветдесет и седем, точка, едно, точка, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Банско, община Банско, област Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 г. На Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: гр.Банско, п.к.2770, ул. Кралев Двор № 4, вх. Б, ет. 2, ап. 8, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), с посочена в документа площ: 65.56 кв.м. (шестдесет и пет цяло и петдесет и шест стотни квадратни метра), с прилежащи части: съответните идеални части от общите идеални части на сградата и от правото на строеж, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 02676.11.97.1.7, 02676.11.97.1.9, под обекта: 02676.11.97.1.2, над обекта: 02676.11.97.1.14, самостоятелният обект се намира в сграда №1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.11.97 (нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест, точка, единадесет, точка, деветдесет и седем).

Обявяване на купувач:

27.05.2021 09:30

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language