Двустаен апартамент, 67.40 кв.,                  Несебър

Двустаен апартамент, 67.40 кв., Несебър

Perla, 8230 Nessebur, Bulgaria

Начална цена

45 216.00 лв.

Имот ID :

 RH-79008-property

Площ

67.40 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

АПАРТАМЕНТ № 26/двадесет и шест/, ет.4/четири/, в „Хотелски комплекс и апартаменти „Перла“,със застроена площ на апартамента 67,40/шестдесет и седем цяло и четиридесет стотни/кв.м.,състоящ се от хол с кухненска част,спалня,баня с тоалетна и тераса,при граници:изток-външен зид,запад-коридор, север-апартамент № 18-II ниво,юг-апартамент № 28,ВЕДНО с припадащите се идеални части от общите части на сградата в размер на 12,39/дванадесет цяло и тридесет и девет стотни/кв.м. и ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху мястото,където е построена сградата, представляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ-ДВОРНО МЯСТО,съставляващо УПИ I/първи/ в квартал 18/осемнадесет/ по плана на к.к.“Слънчев бряг -изток“,общ.Несебър,с площ на имота 2713/две хиляди седемстотин и тринадесет/квадратни метра,при граници на имот:от три страни улици и УПИ II/втори/,представляващи САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 51500.505.97.1.26 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и пет,точка,деветдесет и седем,точка,деветдесет и седем,точка,едно,точка,двадесет и шест/,находящ се в гр.Несебър, общ.Несебър, обл.Бургас, с адрес на имота гр.Несебър, к.к.Перла,ет.4, ап.26,с площ от 67,40 кв.м./шестдесет и седем цяло и четиридесет стотни квадратни метра/ ,прилежащи части:общи части 12,39 кв.м. ,брой нива на обекта:1/едно/,предназначение на самостоятелния обекта: Жилище,апартамент,при съседни самостоятелни обекти : На същия етаж: 51500.505.97.1.28,51500.505.97.1.18,Под обекта: 51500.505.97.1.20,Над обекта:51500.505.97.1.34,съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри,одобрени със заповед РД-18-46/18.08.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК,с последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение в КККР.Районът на имота е курортен с изградена инженерна инфраструктура, транспортната достъпност е добра, плажът е на пешеходно разстояние от имота. Сградата е жилищна и хотелска. Имота се сътои от: Кухня – всекидневна с кухненски кът , тераса, спалня – преходна от дневна стая, Баня – тоалетна – оборудвана. Имота е със стар идентификатор 51500.505.97.1.26.

Обявяване на купувач:

28.05.2021 09:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language