Двустаен апартамент, 68.37 кв.,                  Пловдив

Двустаен апартамент, 68.37 кв., Пловдив

, гр. Пловдив, ул. „Средец“ № 48, ет. 3, ап. 5

Начална цена

68 832.00 лв.

Имот ID :

 RH-83170-property

Площ

68.37 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

20208200400245 –
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.506.695.1.5 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, шест, точка, шест, девет, пет, точка, едно, точка, пет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК; последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект: няма данни за изменение; адрес на имота: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, район Северен, ул. „Средец“ № 48 (четиридесет и осем), ет. 3 (три), ап. 5 (пет); предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 (едно), с посочена в документа площ: 68,37 кв. м. (шестдесет и осем цяло и тридесет и седем квадаратни метра); стар идентификатор няма; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.506.695.1.6, 56784.506.695.1.4; под обекта: 56784.506.695.1.2, над обекта: 56784.506.695.1.8, ведно с прилежащи части: избено помещение 4 (четири), който самостоятелен обект се намира в сграда с идентификатор 56784.506.695.1 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, шест, точка, шест, девет, пет, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, на град Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК; последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата: няма данни за изменение; адрес на сградата: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, район Северен, ул. „Средец“ № 48 (четиридесет и осем); застроена площ: 198,00 кв. м. (сто деветдесет и осем квадратни метра); брой етажи: 5 (пет), брой самостоятелни обекти в сградата: 22 (двадесет и два); предназначение: Жилищна сграда – многофамилна; стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, която сграда се намира в поземлен имот с идентификатор 56784.506.695 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, шест, точка, шест, девет, пет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД- 18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК; последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 08.01.2016 г.; адрес на поземления имот: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, район Северен, ул. „Средец“ № 48 (четиридесет и осем); площ: 365,00 кв. м. (триста шестдесет и пет квадратни метра); трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: Високо застрояване (над 15 /петнадесет/ м); предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 1140 (хиляда сто и четиридесет), квартал: 610а (шестстотин и десет а) по плана на V-та (пет римско) градска част, парцел: ХІХ (деветнадесет римско), при граници на поземления имот: 56784.506.9577, 56784.506.684, 56784.506.696, а съгласно акт за собственост, АПАРТАМЕНТ „В“ по нотариален акт за покупко-продажба на право на строеж № 71, том 38, нот. Дело № 12014/25.09.1995 г. на нотариус при Районен съд – Пловдив (апартамент 5-пети съгласно разрешение за ползване № 266/03.08.2001 г. на ДНСК – Пловдив), находящ се в югоизточната част на ІІ-втория жилищен етаж на описаната по-горе жилищна сграда в гр. Пловдив, ул. „Средец“ № 48 (четиридесет и осем), със застроена площ на апартамента от 68.37 кв.м. (шестдесет и осем цяло и тридесет и седем стотни квадратни метра), с изложение: изток-юг, състоящ се от: дневна-столова, готварна, спалня, кабинет, баня с тоалетна, входно антре и две тераси, при граници: от север – апартамент „А“, от изток и юг – дворното място и от запад – коридор и апартамент „С“, ведно с избено помещение № 4 (четири) със застроена площ от 8 кв.м. (осем квадратни метра) при граници: от север – коридор и изба № 7, от изток – изба № 7, от юг. – дворното място и от запад – абонатно помещение, както и съответните идеални части от общите части на сградата.
Началната цена, от която ще започне публичната продан е в размер на 68 832,00 лв. (шестдесет и осем хиляди осемстотин тридесет и два лева), съставляваща 90 % от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 494, ал. 2 от ГПК.

Обявяване на купувач:

02.07.2021 16:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language