Двустаен апартамент, 68.79 кв.,                  Стойките

Двустаен апартамент, 68.79 кв., Стойките

Stoykite, Bulgaria

Начална цена

26 056.00 лв.

Имот ID :

 RH-87721-property

Площ

68.79 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 69345.100.272.1.45 /шест, девет, три, четири, пет точка едно, нула, нула, точка, две, седем, две, точка, едно, точка, четири, пет/, със застроена площ от 68,79 кв.м. /шестдесет и осем цяло и седемдесет и девет стотни/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-8/16.02.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: с. Стойките, п.к. 4844, вх. В, ет. 4, ап. 11, общ. Смолян, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, на едно ниво, при съседи на обекта – на същия етаж – самостоятелни обекти с идентификатори 69345.100.272.1.44 и 69345.100.272.1.46, под обекта – 69345.100.272.1.39 и 69345.100.272.1.40, над обекта – няма, който самостоятелен обект се намира в четириетажна жилищна сграда № 1 (едно) с идентификатор 69345.100.272.1 /шест, девет, три, четири, пет точка едно, нула, нула, точка, две, седем, две, точка, едно/, с обща разгъната застроена площ от 1976 кв.м. (хиляда деветстотин седемдесет и шест квадратни метра), състояща се от три секции със самостоятелни входове, построена в ЗАСТРОЕНО И НЕЗАСТРОЕНО ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Стойките, обл. Смолян, съставляващо поземлен имот с идентификатор: 69345.100.272 (шест, девет, три, четири, пет, точка, едно, нула, нула, точка, две, седем, две), с площ от 1 730 кв.м. (хиляда седемстотин и тридесет квадратни метра), съгласно кадастралната карта на с. Стойките, одобрена със Заповед № РД-18-8/16.02.2006 г. на ИД на АК – София, при граници на имота: поземлен имот 69345.100.271 (шест, девет, три, четири, пет, точка, сто, точка, двеста седемдесет и едно), поземлен имот 69345.100.218 (шест, девет, три, четири, пет, точка, сто, точка, двеста и осемнадесет), поземлен имот 69345.100.1957 (шест, девет, три, четири, пет, точка, сто, точка, едно, девет, пет, седем), поземлен имот 69345.100.221 (шест, девет, три, четири, пет, точка, сто, точка, двеста двадесет и едно), който имот е идентичен с поземлен имот с пл. № 251 (двеста петдесет и първи), за който е отреден урегулиран поземлен имот IV-251 (четвърти, за имот с планоснимачен номер двеста петдесет и първи), с площ от 1 658 кв.м. (хиляда шестстотин петдесет и осем квадратни метра) и урегулиран поземлен имот V – 251 (пети за имот с планоснимачен номер двеста петдесет и първи), с площ от 64 кв.м. (шестдесет и четири квадратни метра), находящи се в с. Стойките, община Смолян, обл. Смолян ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, в което е построена сградата.

Обявяване на купувач:

14.07.2021 09:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language