Двустаен апартамент, 70.79 кв.,                  Несебър

Двустаен апартамент, 70.79 кв., Несебър

, комплекс  БРАВО  5 в  к.  к.  Слънчев  бряг

Начална цена

80 104.50 лв.

Имот ID :

 RH-79551-property

Площ

70.79 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

Недвижими  имоти,  намиращи  се  в  комплекс  БРАВО  5 в  к.  к.  Слънчев  бряг,  построени в   поземлен   имот   с   идентификатор   51500.506.589,   представляващ   по   регулационния   план на  к.  к.  Слънчев  бряг  –  запад,  община  Несебър  УПИ  І-201 в  кв.  5701 с  площ  5992 кв.  м.,  с трайно    предназначение:    урбанизирана    териория,    при    граници    на    поземления    имот: поземлени     имоти     с     №     51500.506.322,     51500.506.303,     51500.506.323,     51500.506.319, 51500.506.324, 51500.506.330, а именно:
Самостоятелен  обект  в  сграда  –  Апартамент  №  6,  с  идентификатор  51500.506.589.3.2, находящ  се  на  трети  етаж  в  сграда  с  идентификатор   51500.506.589.3,   а  съгласно  договор за  доброволна  делба  за  учредяване  на  право  на  ползване  №  6300,  вписан  на  03.12.2004 г. от  Агенцията  по  вписванията  –  гр.  Несебър  Блок  1 А  на  площ  от  70.79 кв.  м.,  а  съгласно кадастрална  схема  71 кв.м,  състоящ  се  от  дневна  с  кухненски  бокс,  две  спални,  антре,  две тераси  и  баня  с  WC,  при  граници:  на  същия  етаж  –  самостоятелен  обект  с  идентификатор 51500.506.589.3.3,    под   обекта   –   самостоятелен    обект   с   идентификатор    51500.506.589.3.1, над   обекта   –   самостоятелен    обект   с   идентификатор    51500.506.589.3.4 ведно   с   11.660 % ид.   ч.   от   общите   части   на   сградата   и   правото   на   строеж,   като   площта   на   апартамента ведно с общите части възлиза на 81.81 кв. м.;

Обявяване на купувач:

20.05.2021 13:30

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language