Двустаен апартамент, 70.99 кв.,                  Каварна

Двустаен апартамент, 70.99 кв., Каварна

ulitsa "Balgaria" 40, 9650 Tsentar, Kavarna, Bulgaria

Начална цена

44 856.00 лв.

Имот ID :

 RH-82947-property

Площ

70.99 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

АПАРТАМЕНТ № 22 (двадесети и две), с административен адрес гр.Каварна, ул. „България” № 40 (четиридесет), вход Б, етаж 8 (осми), със застроена площ от 70.99 (седемдесет цяло деветдесет и девет стотни) квадратни метра, представляващ самостоятелен обект всграда с идентификатор  35064.501.1068.1.38 (три, пет, нула, шест, четири, точка, пет, нула, едно, точка, едно, нула, шест, осем, точка, едно, точка, три, осем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Каварна, одобрени със Заповед РД-18-32/27.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АК, попадащ в сграда с идентификатор № 35064.501.1068.1, построена в поземлен имот с идентификатор № 35064.501.1068 (три, пет, нула, шест, четири, точка, пет, нула, едно, точка, едно, нула, шест, осем), предназначение – жилище, апартамент, състоящ се от две стаи, кухня и сервизно помещение, при граници и съседи самостоятелни обекти с идентификатори: на същия етаж –  35064.501.1068.1.39, 35064.501.1068.1.37, под обекта – 35064.501.1068.1.35, над обекта –  няма, ведно с прилежащи избено помещение №5 (пет), с площ 3.32 (три цяло тридесет и две стотни) квадратни метра, както и 1.883% ид. части от общите части на сградата и 1.883% ид. части от правото на строеж върху поземлен имот. : Обектът се намира в блок по главната улица на гр. Каварна, на 100 м. от центъра на града, в близост до детска градина, детска ясла, училище, търговски и административни сгради. Жилището е с южно изложение, с монтирана ПВЦ дограма на прозорци и врати, включително и на терасата.Жилището е снабдено с ел. и ВиК  инстлации. Сградата е строена през 1984г., реновирана през 2014г.= Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Каварна: възбрана № 64, том І, дв. вх. рег. № 510/26.03.2021г., възбрана № 51, том І, дв. вх .рег. № 524/03.04.2020г., договорна ипотека № 2, том І, дело 58/2013г., дв. вх. рег. № 163/21.01.2013г. учредена до размера на 41000 лв.

Обявяване на купувач:

29.06.2021 11:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language