Двустаен апартамент, 71.00 кв.,                  Несебър

Двустаен апартамент, 71.00 кв., Несебър

, ГР. НЕСЕБЪР, К.К СЛЪНЧЕВ БРЯГ, КВ.ЧАЙКА 54

Начална цена

49 320.00 лв.

Имот ID :

 RH-79061-property

Площ

71.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 51500.506.335.1.26/петдесет и една хиляди и петстотин, точка ,петстотин и шест, точка, триста тридесет и пет,точка, едно, точка, двадесет и шест/,находящ се в гр.Несебър, общ.Несебър, обл.Бургас,с адрес на имота гр.Несебър, п.к.8230, Слънчев бряг № 1,ет.5,ап.26,с площ от 71,00 кв.м./седемдесет и един квадратни метра/,в Сграда № 1/едно/,разположена в поземлен имот с идентификатор 51500.506.335 /петдесет и една хиляди и петстотин,точка,петстотин и шест, точка, триста тридесет и пет/ ,предназначение на самостоятелния обект:Жилище,апартамент,брой нива на обекта:1/едно/,при съседни самостоятелни обекти в сградата:На същия етаж:51500.506.335.1.2,51500.506.335.1.25,Под обекта:51500.506.335.1.22, 51500.506.335.1.21,Над обекта:няма,съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри,одобрени със Заповед РД-18-46/18.08.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК,с последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение в КККР,представляващ съгласно Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека акт № 33/том 2/вх.рег. № 1902/23.03.2007 г. на Служба по вписванията Несебър,Апартамент,състоящ се от спалня,дневна-трапезария,баня със санитарен възел,антре и две тераси,при граници на апартамента:от север-апартамент с изложение „северозапад“ и коридор,от изток-апартамент с изложение „северозапад“ и коридор,от юг-външен зид и тераса,от запад-външен зид и тераса,ведно с 3,51 %/три цяло и петдесет и една стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.Районът на имота е курортен, транспортанта достъпност е много добра. Имотът се намира на последен етаж, има скосове от тавана. Добро експоатационно състояние. Обитава се сезонно. Сградата в която се намира имотъ има асансьор. Съгласно положена табела на оградата около сградата, в която се намира имота, адреса е к.к Слънчев бряг, кв. Чайка №54.

Обявяване на купувач:

28.05.2021 09:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language