Двустаен апартамент, 74.08 кв.,                  Несебър

Двустаен апартамент, 74.08 кв., Несебър

, гр.Несебър, к.к. Слънчев Бряг - Запад, ”Амадеус лукс”, блок Г, ет. 3 /три/, ап. 15

Начална цена

47 920.00 лв.

Имот ID :

 RH-78921-property

Площ

74.08 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 51500.506.637.4.22 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, шестстотин тридесет и седем, точка, четири, точка, двадесет и две/, находящ се в гр.Несебър, общ.Несебър, обл.Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-46/18.08.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-02-1294/22.07.2011 г. на началника на СГКК-Бургас, с административен адрес на имота: гр.Несебър, к.к. Слънчев Бряг – Запад, ”Амадеус лукс”, блок Г, ет. 3 /три/, ап. 15 /петнадесет/. Самостоятелният обект се намира в сграда № 4 /четири/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 51500.506.637 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, шестстотин тридесет и седем/, предназначение на самостоятелният обект: Жилище – Апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, площ по документ: 74,08 кв.м. /седемдесет и четири цяло и осем стотни квадратни метра/, прилежащи части: 13,47 кв.м. /тринадесет цяло и четиридесет и седем стотни квадратни метра/ идеални части от общите части на сградата, ниво: 1 /едно/,  съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 51500.506.637.4.21 и 51500.506.637.4.23; под обекта: 51500.506.637.4.15; над обекта: 51500.506.637.4.28.

Обявяване на купувач:

03.06.2021 13:30

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language