Двустаен апартамент, 74.10 кв.,                  Несебър

Двустаен апартамент, 74.10 кв., Несебър

, гр. Несебър, к.к Сл. бяг, ВИЛА БОНИТА

Начална цена

69 206.00 лв.

Имот ID :

 RH-79046-property

Площ

74.10 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

Апартамент № 23 /двадесет и трети/,находящ се на четвърти етаж от „Офис сграда с представителни апартаменти и обекти за Комплексно обслужване в партера“,въведена в екплоатация съгласно удостоверение № 66/23.03.2006 г. на Община Несебър в УПИ IV/четвърти/ в кв.24/двадесет и четвърти/ по действащия подробен устройствен план на к.к.Слънчев бряг-изток“ гр.Несебър,общ.Несебър,обл.Бургас,целият имот на площ от 2014/две хиляди и четиринадесет/кв.м.,при граници съгласно актуална скица:от три страни улици и УПИ III ,като апартамента е с площ от 74,10 кв.м./седемдесет и четири цяло и десет стотни/кв.м.,състоящ се от антре,дневна, кухня,,спалня,баня с WC и една тераса,при граници:североизток-общи части,югоизток-общи части и външен зид,югозапад-външен зид и северозапад-ап.24,отгоре ап.34 от V-ти етаж,отдолу ап.12 от III-ти етаж,ведно с 1,635 /едно цяло и шестстотин тридесет и пет хилядни/идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж,представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 51500.505.131.1.23/петдесет и една хиляди и петстотин ,точка,петстотин и пет,точка,сто тридесет и едно, точка ,едно,точка, двадесет и три/,находящ се в гр.Несебър, общ.Несебър, обл.Бургас, с адрес на имота гр.Несебър,п.к.8230,Слънчев бряг,ет.3,ап.23,9,с площ от 74,10 кв.м./седемдесет и четири цяло и десет стотни кв.м./,прилежащи части: 1,635 % от общите части на сградата,в Сграда № 1/едно/,разположена в поземлен имот с идентификатор 51500.505.131/петдесет и една хиляди и петстотин,точка,петстотин и пет,точка,сто тридесет и едно/,брой нива на обекта:1/едно/,предназначение:Жилище,апартамент,при съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж:51500.505.131.1.24, Под обекта: 51500.505.131.1.12, Над обекта:51500.505.131.1.34,съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри,одобрени със Заповед РД-18-46/18.08.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК,с последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение в КККР.Недвижимия имот се намира в к.к Сл.бряг- изток, районът на имота е курортен, много добра транспортна достъпност. Имота с есъстои от : Коридор, Дневна – кухня, баня/тоалетна, спалня, тераса – обща за двете стаи. Състоянието на имота е добро, годен за експлоатация, сградата в която се намира имота е с асансьор.

Обявяване на купувач:

28.05.2021 10:30

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language