Двустаен апартамент, 75.65 кв.,                  Китен

Двустаен апартамент, 75.65 кв., Китен

8183 Kiten, Bulgaria

Начална цена

50 616.00 лв.

Имот ID :

 RH-83183-property

Площ

75.65 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 37023.501.480.1.11 (три седем нула две три точка пет нула едно точка четири осем нула точка едно точка едно едно) по кадастралната карта и регистри на гр. Китен, общ. Приморско, обл. Бургас, одобрени със Заповед №РД-18-94/21.12.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота гр.Китен, п.к. 8284, ул.3-та (Трета), етаж 2(втори), ап. 11 (единадесети), който самостоятелен обект е разположен в Сграда №1 (едно) в поземлен имот 37023.501.480 (три седем нула две три точка пет нула едно точка четири осем нула), с предназначение –жилище, апартамент, брой нива на обекта – едно, посочена площ по документ – 75,65 кв.м. (седемдесет и пет цяло и шестдесет и пет стотни) квадратни метра, с прилежащи част 14,43 кв.м. (четиринадесет цяло и четиридесет и три стотни) идеални части от общите части на сградата, със съседни самостоятелни обекти в сграда: на същия етаж – 37023.501.480.1.10, под обекта – 37023.501.480.1.5, над обекта – 37023.501.480.1.17, който имот съгласно нотариален акт за покупко-продажба №91, томVІ, рег. №4037, дело №1009/2006г. на нотариус Мария Василева, рег. № 370/НК, с район на действие РС-Царево, който акт е вписан под дв. вх. рег.№2819/27.09.2006г., акт №144, том Х, дело №2246/2006г. на СВ- Царево представлява АПАРТАМЕНТ №11 (единадесет), находящ се на първи етаж в сграда „Хотел апартаментен тип“ в УПИ І-224 (едно римско тире двеста четиридесет и четири), кв.46 (четиридесет и шест) по плана на гр. Китен, общ. Приморско, обл. Бургас, целият с площ от 75,65 кв.м. (седемдесет и пет цяло и шестдесет и пет стотни) квадратни метра, състоящ се от кухня-дневна, трапезария, спалня, баня-тоалетна, входно антре и килер, при граници за апартамента: външен зид, ап. 10(десет) и коридор, външен зид и тераса, отгоре – ап.17 (седемнадесет), отдолу – ап. 5(пет), ведно с 14,43 кв.м. (четиринадесет цяло и четиридесет и три стотни кв.м.) или 4,812 % (четири цяло осемстотин и дванадесет) идеални части от общите части  на сградата и 42,39 кв.м. (четиридесет и две цяло и тридесет и девет стотини) квадратни метра или 4,74% (четири цяло и седемдесет и четири) идеални части от правото на собственост върху УПИ І-244

Обявяване на купувач:

25.06.2021 11:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language