Двустаен апартамент, 76.00 кв.,                  Свети Влас

Двустаен апартамент, 76.00 кв., Свети Влас

, гр.Свети Влас, „Свети Влас - Юг”, вх.С , ет.4 , ап.23

Начална цена

56 088.00 лв.

Имот ID :

 RH-78892-property

Площ

76.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 11538.502.236.1.58 /единадесет хиляди петстотин тридесет и осем, точка, петстотин и две, точка, двеста тридесет и шест, точка, едно, точка, петдесет и осем/, находящ се в гр.Свети Влас, общ.Несебър, обл.Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.10.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на имота: гр.Свети Влас, „Свети Влас – Юг”, вх.С /латинска буква „Це”/, ет.4 /четири/, ап.23 /двадесет и три/. Самостоятелният обект се намира на етаж 4 /четвърти/ в сграда с идентификатор № 11538.502.236.1 /единадесет хиляди петстотин тридесет и осем, точка, петстотин и две, точка, двеста тридесет и шест, точка, едно/, брой надземни етажи: 4 /четири/, брой подземни етажи: 0 /нула/, предназначение: апартаментен хотел. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор № 11538.502.236 /единадесет хиляди петстотин тридесет и осем, точка, петстотин и две, точка, двеста тридесет и шест/, предназначение на самостоятелният обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, площ по документ: 76.00  кв.м. /седемдесет и шест квадратни метра/, в която площ са включени 1.317% /едно цяло триста и седемнадесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8.64 кв.м. /осем цяло шестдесет и четири стотни квадратни метра/, ведно с прилежащите 1.317% /едно цяло триста и седемнадесет хилядни процента/ идеални части от парцела, представляващ УПИ I-8037, в кв.39, с идентификатор, съгласно кадастралната карта на гр.Свети Влас, № 11538.502.236 /единадесет хиляди петстотин тридесет и осем, точка, петстотин и две, точка, двеста тридесет и шест/, които идеални части се равняват на 36.71 кв.м. /тридесет и шест цяло седемдесет и една стотни квадратни метра/, ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 11538.502.236.1.57, 11538.502.236.1.59; под обекта: 11538.502.236.1.43; над обекта: няма, който съгласно нотариален акт за учредяване на договорна ипотека, вписан под акт № 151, том VI, дело № 11260, вх.рег.№ 12449/11.12.2007 г. в АВ-Несебър е идентичен с недвижим имот, представляващ самостоятелен обект в жилищна сграда за сезонно ползване, с идентификатор № 11538.502.236.1 /единадесет хиляди петстотин тридесет и осем, точка, петстотин и две, точка, двеста тридесет и шест, точка, едно/, изградена в недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот, целият с площ от 2 788 кв.м. /две хиляди седемстотин осемдесет и осем квадратни метра/, представляващ УПИ I-8037 /едно римско за имот осем хиляди тридесет и седем/, в кв.39 /тридесет и девет/ по плана на гр.Свети Влас-юг, общ.Несебър, обл.Бургас, при граници на имота: от три страни – улици, УПИ VI-общ. и УПИ II-общ., а по кадастрална схема представляващ поземлен имот с идентификатор № 11538.502.236 /единадесет хиляди петстотин тридесет и осем, точка, петстотин и две, точка, двеста тридесет и шест/, с адрес „Ела”, с трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване /от 10 м. до 15 м./, с площ по документ от 2 785 кв.м. /две хиляди седемстотин осемдесет и пет квадратни метра/, стар идентификатор: квартал: 39, парцел: I-8037, при съседи по кадастрална схема: 11538.502.297, 11538.502.296, 11538.502.338, 11538.502.355, а именно: АПАРТАМЕНТ № С 23 /двадесет и три/, находящ се в секция – латинска буква„Це”/ на четвърти етаж, със застроена площ от 75.77 кв.м. /седемдесет и пет цяло седемдесет и седем стотни квадратни метра/, в която площ са включени 1.317% /едно цяло триста и седемнадесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8.64 кв.м. /осем цяло шестдесет и четири стотни квадратни метра/, ведно с прилежащите 1.317% /едно цяло триста и седемнадесет хилядни процента/ идеални части от парцела, представляващ УПИ I-8037, в кв.39, с идентификатор, съгласно кадастралната карта на гр.Свети Влас, № 11538.502.236 /единадесет хиляди петстотин тридесет и осем, точка, петстотин и две, точка, двеста тридесет и шест/, които идеални части се равняват на 36.71 кв.м. /тридесет и шест цяло седемдесет и една стотни квадратни метра/. Апартаментът се състои от входно антре, дневна с трапезария и кухненски бокс, баня с тоалетна, спалня и два балкона

Обявяване на купувач:

03.06.2021 13:30

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language