Двустаен апартамент, 76.60 кв.,                  Равда

Двустаен апартамент, 76.60 кв., Равда

, с. Равда, “КЛЮЧ ОТ МОРЕТО”

Начална цена

65 873.00 лв.

Имот ID :

 RH-82837-property

Площ

76.60 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ № 61056.501.442.1.9 /шестдесет и една хиляди и петдесет и шест, точка, петстотин и едно, точка четиристотин четиридесет и две, точка, едно, точка девет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Равда, област Бургас, одобрени със Заповед   № РД-18-58/16.04.2008 г. на Изп. директор на   АГКК, с адрес: с. Равда,  “КЛЮЧ ОТ МОРЕТО”, бл. 3,  ет. 0,  ап. 1, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта – едно,  който самостоятелен обект е на площ от 76,60 /седемдесет и шест цяло и шестдесет стотни/ кв. м., прилежащи части: 7,57 /седем цяло и петдесет и седем/  кв. м. ид. ч. от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти на същия етаж – СО № 61056.501.442.1.10, СО №  61056.501.442.1.8 и над обекта – СО №  61056.501.442.1.25, СО № 61056.501.442.1.24, който самостоятелен обект се намира в СГРАДА № 1 с идентификатор №61056.501.442.1 / шестдесет и една хиляди и петдесет и шест, точка, петстотин и едно, точка четиристотин четиридесет и две, точка, едно/, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 61056.501.442/ шестдесет и една хиляди и петдесет и шест, точка, петстотин и едно, точка четиристотин четиридесет и две/.

Обявяване на купувач:

29.06.2021 10:10

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language