Двустаен апартамент, 77.00 кв.,                  София

Двустаен апартамент, 77.00 кв., София

, Шандор Петьофи 58

Начална цена

321 272.00 лв.

Имот ID :

 RH-69768-property

Площ

77.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

АПАРТАМЕНТ, без посочен номер по документ за собственост, находящ се в град София. СО район „Триадица”, в жилищна сграда на улица „Шандор Петьофи” №58 /петдесет и осем/, състоящ се от две стаи, хол, кухня, баня, тоалетна, гардеробно и черно антрета, със застроена площ от 77,00 /седемдесет и седем/ кв.м., при съседи: булевард „Витоша”, ЖСК „Хвойна” и Мария и Борис Русеви, заедно с принадлежащите му: ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ, без посочени номер и квадратура по документ за собственост, при съседи: Вера Михайлова Мутафчиева, улица „Шандор Петьофи”, Рудолф Иванов Здравков и коридор, и ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ, без посочени номер и квадратура по документ за собственост, при съседи: Йордан и Райна Йорданови, улица „Шандор Петьофи”, Анастасия Георгиева Въчкова и коридор, ЗАЕДНО с припадащите му се 9,69 /девет цяло и шестдесет и девет стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, в който е построена сградата, целия с площ от 208 /двеста и осем/ квадратни метра, съставляващ, съгласно представената скица, парцел № V-5 /пети отреден за имот с планоснимачен номер пет/, в квартал №385 /триста осемдесет и пет/, по плана на град София, местността „ГГЦ -Г -6-II-ра част”, при съседи на урегулирания поземлен имот по документ за собственост: улица „Шандор Петьофи”, булевард „Витоша”, ЖСК „Хвойна” и Петър Златарев, а по скица при съседи: улица”Шандор Петьофи”, булевард „Витоша”, парцел VI-6 и парцел IV-4, а съгласно схема от АГКК представляващ: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 68134.1001.872.1.10 /шестдест и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда и едно точка осемстотин седемдесет и две точка едно точка десет/, находящ се в гр.София, община Столична, обл.София(столица), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-108/13.12.2016г. на Изпълнителния директор на АГКК, псоледно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 16.08.2018г., адрес на имота: гр.София, район Триадица, ул. Шандор Петьофи № 58, ет.5, ап.10, самостоятелния обект се намира на етаж 5 в сграда с идентификатор № 68134.1001.872.1 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда и едно точка осемстотин седемдесет и две точка едно/, предназначение Жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор № 68134.1001.872 /шестстотин и осемдесет хиляди сто тридесет и четири точка хиляда и едно точка осемстотин седемдесет и две/, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /един/, посочена в документа площ: 77.00 /седемдесет и седем/ кв.м., прилежащи части: избено помещение, таванско помещение и 9.69 /девет цяло и шестдесет и девет десети/ % идеални части от общите части на сградата, ниво 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж : 68134.1001.872.1.9 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда и едно точка осемстотин седемдесет и два точка едно точка девет, под обекта: 68134.1001.872.1.8 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда и едно точка осемстотин седемдесет и две точка едно точка осем/, над обекта 68134.1001.872.1.12 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда и едно точка осемстотин седемдесет и две точка едно точка дванадесет/, стар идентификатор няма.

Обявяване на купувач:

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language