Двустаен апартамент, 78.92 кв.,                  Равда

Двустаен апартамент, 78.92 кв., Равда

, с.Равда, "Ключ от морето"

Начална цена

68 064.00 лв.

Имот ID :

 RH-82822-property

Площ

78.92 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

     САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ № 501.442.1.12 /шестдесет и една хиляди и петдесет и шест, точка, петстотин и едно, точка четиристотин четиридесет и две, точка, едно, точка дванадесет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Равда, област Бургас, одобрени със Заповед №  РД-18-58/16.04.2008 г. на Изп. Директор на АГКК, с адрес: с. Равда, “КЛЮЧ ОТ МОРЕТО”, бл. 3, ет. 0, ап. 4, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта – едно, който самостоятелен обект е на площ  от 78,92 /седемдесет и осем цяло и деветдесет и две стотни/, кв. м., прилежащи части: 7,80 /седем цяло и осемдесет стотни/ кв. м. ид. ч. от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – СО № 61056.501.442.1.13, СО № 61056.501.442.11 и над обекта – СО № 61056.501.442.1.28, който самостоятелен обект се намира в СГРАДА № 1 с идентификатор №61056.501.442.1 / шестдесет и една хиляди и петдесет и шест, точка, петстотин и едно, точка четиристотин четиридесет и две, точка, едно/, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 61056.501.442/ шестдесет и една хиляди и петдесет и шест, точка, петстотин и едно, точка четиристотин четиридесет и две/.

Обявяване на купувач:

29.06.2021 10:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language