Двустаен апартамент, 83.00  кв., Варна

Двустаен апартамент, 83.00 кв., Варна

, гр. Варна, к.к. Св. Св. Константин и Елена'', ул. ,, Първа'' № 82 (осемдесет и две), бл. А, Б

Начална цена

112 000.00 лв.

Имот ID :

 RH-86948-property

Площ

83.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.2569.11.3.20 (десет хиляди сто тридесет и пет,точка,две хиляди петстотин шестдесет и девет, точка, единадесет, точка, три, точка,двадесет) по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Варна, община Варна, област Варна,одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008г. на Изпълнителния директорна АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: гр. Варна, п.к. 9000 (девет хиляди), к.к. ,,Св Св. Константин и Елена“, ул.,1 “ (първа) №82 (осемдесет и две), бл. А, Б, ет.2 (две), ап.12 (дванадесет), който самостоятелен обект сенамира в сграда №3 (три), разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.2569.11 (десет хиляди сто тридесет и пет,точка, две хиляди петстонин шестдесет и девет, точка, единадесет), с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), посочена в документа площ: 83.00 (осемдесет и три цяло) кв.м. с прилежащи части: 1.067% (едно цяло шестдесет и седем хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 16.16 (шестнадесет цяло и шестнадесет стотни) кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.2569.11.3.21 (десет хиляди сто тридесет и пет,точка,две хиляди петстотин шестдесет и девет, точка, единадесет.точка,три,точка двадесет и едно) и 10135.2569.11.3.19(десет хиляди сто тридесет и пет,точка,две хиляди петстотин шестдесет и девет, точка, единадесет.точка,три,точка, деветнадесер), под обекта: 10135.2569.11.3.4 (десет хиляди сто тридесет и пет,точка,две хиляди петстотин шестдесет и девет, точка, единадесет.точка,три,точка, четири),над обекта: 10135.2569.11.3.36 (десет хиляди сто тридесет и пет,точка,две хиляди петстотин шестдесет и девет, точка, единадесет.точка,три,точка , тридесет и шест), стар идентификатор: няма, който самостоятелен обект, съгласно документ за собственост ( Нотариален акт за покупко- продажба на недвицим имот №100, том II, рег.№6713, дело №274 от 03.10.2014г. на Нотариус рег.№195 на на НК, вписан в Служба по вписванията-гр. Варна под вх. рег.№22009 от 03.10.2014г., акт №122,том LVII, дело №11957/2014г.), представлява самостоятелен обект от построена и въведена в експлоатация жилищна сграда-разширение на хотел ,,Света Елена“- блок ,,А“ и жилищна част- блок ,,Б“ и ,,С“, с административен адрес: ул. ,,Първа“ №82 (осемдесет и две), разположена в ПИ с идентификатор 10135.2569.11 (десет хиляди сто тридесет и пет,точка,две хиляди петстотин шестдесет и девет, точка, единадесет), стар идентификатор УПИ IV-132 (четвърти за имот планоснимачен номер сто тридесет и две)-за хотел, жилища и ТП в кв.11 (единадесет)по проектоплана на к.к. ,,Свети Свети Константин и Елена, гр. Варна, община Варна, област Варна, идентичен с УПИ IV-132 (четвърти за имот планоснимачен номер сто тридесет и две) в кв. 30 (тридесет) целият с площ по скица от 11658 (единадесет хиляди шестстотин петдесет и осем) кв.м. при граници по скица от 11658 (единадесет хиляди шестстотин петдесет и осем) кв.м., при граници по скица :10135.2569.13, 10135.2569.14, 10135.2569.19, 10135.2569.17, 10135.2569.9 и 10135.2569.12, въз основа на одобрен инвестиционен проект и разрешение на строеж, а именно: АПАРТАМЕНТ №12 (дванадесет), разположен на втория етаж на сградата, вход ,,Б“ с административен адрес: гр. Варна, к.к. Св. Св. Константин и Елена“, ул. ,, Първа“ № 82 (осемдесет и две), бл. А, Б, състоящ се от антре, всекидневна с кухненски бокс, спалня, баня-тоалетна и балкон, съсзастроена площ83:00(осемдесет и три цяло) кв.м., при граници по архитектурен проект: апартамент 11 (единадесет), апартамент 13 (тринадесет), двор и коридор, ведно с 1.067 % (едно цяло и шестдесет и седем хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, равняващи се на 16.16 (шестнадест цяло и шестнадесет стотни) кв.м. или общо 99.16 (двадесет и девет цяло и шестнадесет стотни)кв.м.

Обявяване на купувач:

10.08.2021 14:30

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language