Двустаен апартамент, 85.00 кв.,                  Банско

Двустаен апартамент, 85.00 кв., Банско

, УЛ. "ГЛАЗНЕ", КОМПЛЕКС "НЕВИНА" 2

Начална цена

56 787.12 лв.

Имот ID :

 RH-83001-property

Площ

85.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

37.8296/2175.00 ид.ч. кв.м. от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 02676.501.3215 /нула, две, шест, седем, шест, точка, пет, нула, едно, точка, три, две, едно, пет/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: средно застрояване /от 10 до 15 m/, находящ се в град Банско, община Банско, област Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД‑18‑81/10.12.2009 година на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с вписан адрес на поземления имот: гр. Банско, п.к. 2770, ул. „Глазне”, целият с площ от 2175 кв. м. /две хиляди сто седемдесет и пет квадратни метра/, при граници /съседи/, поземлен имот № 02676.501.3240, поземлен имот № 02676.501.4113, поземлен имот № 02676.501.4112 и поземлен имот № 02676.501.4111, с номер по предходен план: 3215, квартал: 251, който имот съгласно документ за собственост представлява УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ ‑ПАРЦЕЛ VI‑3214, 3215, 3324 /шести за имот планоснимачен номер три хиляди двеста и четиринадесети, три хиляди двеста и петнадесети и три хиляди триста двадесет и четвърти/, целият с обща площ от 1536 кв.м. /хиляда петстотин тридесет и шест/, графически изчислен, находящ се в квартал 251 /двеста петдесет и първи/, в местността „Глазне” по плана на гр. Банско, община Банско, област Благоевград, при граници и съседи: от изток ‑ общински път, имот № 251 /двеста петдесет и първи/, от запад ‑ река Глазне, от север ‑ общински парцел III‑ти /трети/ и от юг ‑ УПИ V‑3313,3315 /пети за имот планоснимачен номер три хиляди триста и тринадесети и три хиляди триста и петнадесети/ и УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ ‑ПАРЦЕЛ V‑3313, 3315 /пети за имот планоснимачен номер три хиляди триста и тринадесети и три хиляди триста и петнадесети/, находящ се в квартал 251 /двеста петдесет и първи/ в местността „Глазне“, по плана на гр. Банско, община Банско, област Благоевград, целият с обща площ от 676 кв.м. /шестстотин седемдесет и шест/, графически изчислен, при граници и съседи: от изток ‑ общински път, имот № 251 /двеста петдесет и първи/, от запад ‑ УПИ VII /парцел седми/, от север ‑ УПИ VI‑3214,3215,3324 /шести за имоти с планоснимачни номера три хиляди двеста и четиринадесети, три хиляди двеста и петнадесети и три хиляди триста двадесет и четвърти/ и от юг ‑ УПИ IV‑3240 /четвърти за имот с планоснимачен номер три хиляди двеста и четиридесети/,

ВЕДНО СЪС САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор № 02676.501.3215.1.27 /нула, две, шест, седем, шест, точка, пет, нула, едно, точка, три, две, едно, пет, точка, едно, точка, две, седем/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, общ. Банско, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД‑18‑81/10.12.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Банско, п.к. 2770, ул. „Глазне”, вх. А, ет. 3, ап. 27, който самостоятелен обект се намира в сграда №1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 02676.501.3215 /нула, две, шест, седем, шест, точка, пет, нула, едно, точка, три, две, едно, пет/, с предназначение: Жилище, апартамент, с площ от 85.65 кв.м. /осемдесет и пет цяло и шестдесет и пет стотни квадратни метра/, брой нива на обекта: 1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 02676.501.3215.1.28, 02676.501.3215.1.26, под обекта: 02676.501.3215.1.19, над обекта: 02676.501.3215.1.34, който имот съгласно документ за собственост представлява Апартамент №А27 със застроена площ от 85,65 кв.м. ведно с 10,42 кв.м. ид.ч от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху имота ‑ целият е площ от 96,07 кв.м., състоящ се от коридори, дневна с кухненски бокс, две спални, баня с WC, тоалетна и две тераси, при граници и съседи: апартамент № А26, апартамент № А28, етажен коридор и външни фасадни западни и южни стени на сградата, находящ се на ТРЕТИ ЕТАЖ, КОТА +8,40 /плюс осем цяло и четиридесет стотни/ в Блок „А“ в Жилищна сграда „НЕВИНА ‑2“ с РЗП от 4 418 кв.м., изградена в УПИ ‑ПАРЦЕЛ VI‑3214, 3215, 3324 /шести за имот планоснимачен номер три хиляди двеста и четиринадесети, три хиляди двеста и петнадесети и три хиляди триста двадесет и четвърти/, целият с обща площ от 1536 кв.м. /хиляда петстотин тридесет и шест/, графически изчислен, находящ се в квартал 251 /двеста петдесет и първи/, в местността „Глазне” по плана на гр. Банско, община Банско, област Благоевград, при граници и съседи: от изток ‑ общински път, имот № 251 /двеста петдесет и първи/, от запад ‑ река Глазне, от север ‑ общински парцел III‑ти /трети/ и от юг ‑ УПИ V‑3313,3315 /пети за имот планоснимачен номер три хиляди триста и тринадесети и три хиляди триста и петнадесети/ и УПИ ‑ПАРЦЕЛ VI‑3313, 3315 /пети за имот планоснимачен номер три хиляди триста и тринадесети и три хиляди триста и петнадесети/, находящ се в квартал 251 /двеста петдесет и първи/ в местността „Глазне“, по плана на гр. Банско, община Банско, област Благоевград, целият с обща площ от 676 кв.м. /шестстотин седемдесет и шест/, графически изчислен, при граници и съседи: от изток ‑ общински път, имот № 251 /двеста петдесет и първи/, от запад ‑ УПИ VII /парцел седми/, от север ‑ УПИ VI‑3214,3215,3324 /шести за имоти с планоснимачни номера три хиляди двеста и четиринадесети, три хиляди двеста и петнадесети и три хиляди триста двадесет и четвърти/ и от юг ‑ УПИ IV‑3240 /четвърти за имот с планоснимачен номер три хиляди двеста и четиридесети/.

НАЧАЛНА ЦЕНА
Началната цена на подробно описания недвижим имот е 56 787.12 лв. / петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и седем лева и дванадесет стотинки /.

Обявяване на купувач:

02.07.2021 13:30

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language