Двустаен апартамент, 86.00 кв.,                  Свети Влас

Двустаен апартамент, 86.00 кв., Свети Влас

, гр. СВЕТИ ВЛАС, „ИВЕТ КОМПЛЕКС”, вх.Б, ет. 2, ап. 37

Начална цена

64 800.00 лв.

Имот ID :

 RH-79741-property

Площ

86.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

 АПАРТАМЕНТ  в гр. СВЕТИ ВЛАС, „ИВЕТ КОМПЛЕКС”, вх.Б, ет. 2, ап. 37, а именно:
АПАРТАМЕНТ № 37 /тридесет и седем/, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 11538.501.471.1.37 /единадесет хиляди петстотин тридесет и осем, точка, петстотин и едно, точка, четиристотин седемдесет и едно, точка, едно, точка, тридесет и седем/, находящ се в гр.Свети Влас, общ.Несебър, обл.Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.10.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-02-1055/17.07.2007 г. на начланика на СГКК-Бургас, с административен адрес на имота: гр.Свети Влас, „Ивет комплекс”, вх.Б /буква „Б”/, ет.2 /две/, ап.37 /тридесет и седем/. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 11538.501.471 /единадесет хиляди петстотин тридесет и осем, точка, петстотин и едно, точка, четиристотин седемдесет и едно/, предназначение на самостоятелният обект: жилище, апартамент, състоящ се от: преддверие, дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна и тераса, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 11538.501.471.1.36, 11538.501.471.1.38; под обекта: 11538.501.471.1.32, над обекта: 11538.501.471.1.42, с площ по документ: 86.00 кв.м. /осемдесет и шест квадратни метра/, ведно с 10.65 кв.м. /десет цяло шестдесет и пет стотни квадратни метра/ идеални части от общите части на сградата или общо площта на апартамента ведно с общите части възлиза на 96.65 кв.м. /деветдесет и шест цяло шестдесет и пет стотни квадратни метра/, както и съответните идеални части от правото на строеж върху поземления имот.

Обявяване на купувач:

13.05.2021 13:30

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language