Двустаен апартамент, 92.55 кв.,                  Равда

Двустаен апартамент, 92.55 кв., Равда

, с.Равда, "Ключ от морето"

Начална цена

79 798.00 лв.

Имот ID :

 RH-82818-property

Площ

92.55 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

     САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ № 501.442.1.101 /шестдесет и една хиляди и петдесет и шест, точка, петстотин и едно, точка четиристотин четиридесет и две, точка, едно, точка сто и едно/  по кадастралната карта и кадастралните  регистри на с. Равда, обл. Бургас, одобрени със Заповед №  РД-18-58/16.04.2008 г. на Изп. директор на  АГКК, с адрес: с. Равда, “КЛЮЧ ОТ МОРЕТО”, бл. 3, ет. 6, ап. 25, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта – едно, който самостоятелен обект  е на площ от 92,55 /деветдесет и две цяло и петдесет и пет стотни/кв. м, а ведно с 9,15 /девет цяло и петнадесет стотни/ кв. м. ид. ч. от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж СО № 61056.501.442.1.102, СО № 61056.501.442.1.100, под обекта – СО №  61056.501.442.1.88 и над обекта – СО № 61056.501.442.1.89, който самостоятелен обект се намира в СГРАДА № 1 с идентификатор №61056.501.442.1 /шестдесет и една хиляди и петдесет и шест, точка, петстотин и едно, точка четиристотин четиридесет и две, точка, едно/, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 61056.501.442/ шестдесет и една хиляди и петдесет и шест, точка, петстотин и едно, точка четиристотин четиридесет и две/.

Обявяване на купувач:

29.06.2021 10:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language