Двустаен апартамент, 93.29 кв.,                  Варна

Двустаен апартамент, 93.29 кв., Варна

, област Варна, община Варна, град Варна, район „Приморски, с.о. „Ален Мак“ № 3162, етаж 4, обект 1

Начална цена

83 952.00 лв.

Имот ID :

 RH-71365-property

Площ

93.29 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор № 10135.2515.3162.1.10 (десет хиляди сто тридесет и пет, точка, две хиляди петстотин и петнадесет, точка, три хиляди сто шестдесет и две, точка, едно, точка, десет), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-03-1538/28.10.2010 г. на началник на СГКК-Варна, който съгласно Схема № 15-266168/17.03.2020 г. е с административен адрес: област Варна, община Варна, град Варна, район „Приморски, с.о. „Ален Мак“ № 3162 (три хиляди сто шестдесет и две), етаж 4 (четири), обект 1 (едно), като самостоятелният обект се намира на етаж 4 (четири) в сграда с идентификатор 10135.2515.3162.1 (десет хиляди сто тридесет и пет, точка, две хиляди петстотин и петнадесет, точка, три хиляди сто шестдесет и две, точка, едно), брой надземни етажи: 5 (пет), брой подземни етажи: 0 (нула), с предназначение на сградата – жилищна, многофамилна, като сградата е разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10135.2515.3162 (десет хиляди сто тридесет и пет, точка, две хиляди петстотин и петнадесет, точка, три хиляди сто шестдесет и две), с предназначение на самостоятелния обект: друг вид самостоятелен обект в сграда, с брой нива на обекта: 1 (едно), с посочена площ по документ за собственост: 93,29 кв.м. (деветдесет и три цяло и двадесет и девет стотни квадратни метра), без стар идентификатор, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма, под обекта – 10135.2515.3162.1.8 (десет хиляди сто тридесет и пет, точка, две хиляди петстотин и петнадесет, точка, три хиляди сто шестдесет и две, точка, едно, точка, осем), 10135.2515.3162.1.11 (десет хиляди сто тридесет и пет, точка, две хиляди петстотин и петнадесет, точка, три хиляди сто шестдесет и две, точка, едно, точка, единадесет), над обекта – 10135.2515.3162.1.12 (десет хиляди сто тридесет и пет, точка, две хиляди петстотин и петнадесет, точка, три хиляди сто шестдесет и две, точка, едно, точка, дванадесет), както и ведно с 14,6849 % (четиринадесет цяло шест хиляди осемстотин четиридесет и девет десетохилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж от урегулирания поземлен имот, върху който е построена гореописаната сграда, равняващи се на 11,03 кв.м. (единадесет цяло и три стотни квадратни метра), ведно с 85,91 кв.м. (осемдесет и пет цяло и деветдесет и една стотни квадратни метра) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕНИЯ ИМОТ, върху който е построена гореописаната сграда, целият с площ от 585 кв.м. (петстотин осемдесет и пет квадратни метра), представляващ ПИ № 3162 (три хиляди сто шестдесет и две) в квартал 70 (седемдесети) по кадастралния план на „Ален Мак“, град Варна, при граници: от три страни път и ПИ № 1162 (хиляда сто шестдесет и две), който имот съгласно Скица № 15-266011/17.03.2020 г. представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10135.2515.3162 (десет хиляди сто тридесет и пет, точка, две хиляди петстотин и петнадесет, точка, три хиляди сто шестдесет и две), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-03-1538/28.10.2010 г. на началник на СГКК-Варна, с административен адрес: област Варна, община Варна, град Варна, район „Приморски, бул. „Княз Борис I” № 410 (четиристотин и десет), с площ от 585 кв.м. (петстотин осемдесет и пет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 метра), без предходен идентификатор, с номер по предходен план: 3162 (три хиляди сто шестдесет и две), при съседи: 10135.2515.9583 (десет хиляди сто тридесет и пет, точка, две хиляди петстотин и петнадесет, точка, девет хиляди петстотин осемдесет и три); 10135.2515.9582 (десет хиляди сто тридесет и пет, точка, две хиляди петстотин и петнадесет, точка, девет хиляди петстотин осемдесет и две), 10135.2515.2140(десет хиляди сто тридесет и пет, точка, две хиляди петстотин и петнадесет, точка, две хиляди сто и четиридесет), 10135.2515.1162 (десет хиляди сто тридесет и пет, точка, две хиляди петстотин и петнадесет, точка, хиляда сто шестдесет и две), като по придобивен акт гореописаните имоти представляват: таванско помещение № 1 (едно), находящо се на четвърти етаж в жилищна сграда в област Варна, община Варна, град Варна, СО „Ален Мак“ (местност „Борук“), построена в ПИ № 3162 (три хиляди сто шестдесет и две) в квартал 70 (седемдесети) по плана на местност „Ален Мак“, състоящо се от: две стаи, баня и тоалет, склад, коридор, тераса, със застроена площ 93,29 кв.м. (деветдесет и три цяло и двадесет и девет стотни квадратни метра), при граници: таванско помещение № 2 (две), стълбищна площадка и ПИ № 3162 (три хиляди сто шестдесет и две), както и ведно с 14,6849 % (четиринадесет цяло шест хиляди осемстотин четиридесет и девет десетохилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж от урегулирания поземлен имот, върху който е построена гореописаната сграда, равняващи се на 11,03 кв.м. (единадесет цяло и три стотни квадратни метра), ведно с 85,91 кв.м. (осемдесет и пет цяло и деветдесет и една стотни квадратни метра) идеални части от поземления имот, върху който е построена гореописаната сграда, целият с площ от 585 кв.м. (петстотин осемдесет и пет квадратни метра), представляващ ПИ № 3162 (три хиляди сто шестдесет и две) в квартал 70 (седемдесети) по кадастралния план на „Ален Мак“, град Варна, при граници: от три страни път и ПИ № 1162 (хиляда сто шестдесет и две).

Обявяване на купувач:

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language