Едностаен апартамент, 27.74 кв.,                  Пловдив

Едностаен апартамент, 27.74 кв., Пловдив

, гр.Пловдив, бул. Македония № 109, к-с Оазис 6, секция В, вх. В, ет.4, ап.42

Начална цена

22 000.00 лв.

Имот ID :

 RH-82357-property

Площ

27.74 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

Подписаният Иво Кралев, Частен съдебен изпълнител с рег. № 907 при КЧСИ, Район на действие ОС Пловдив , ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 28.05.20201г. до 17:00 часа на 28.06.2021 г., ще се проведе ПЪРВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН на следния недвижим имот, собственост на длъжника МИХАИЛ ЦВЕТАНОВ БАНОВ, а именно:
½ ид.ч. от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.536.1585.16.42 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД -18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект от 18.01.2019г., с адрес на имота: гр.ПЛОВДИВ, Община Пловдив, Област Пловдив, ул. Македония № 109, вх.В, ет.4, ап. 42, комплекс Оазис 6, секция В, който самостоятелен обект се намира на етаж 4 в сграда с идентификатор 56784.536.1585.16, с предназначение на сградата: Жилищна сграда – многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.536.1585, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 27.74кв.м., ВЕДНО с ИЗБА № 42, с площ от 4кв.м., както и 0.442 % ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 56784.536.1585.16.43; под обекта – 56784.536.1585.16.28; над обекта – 56784.536.1585.16.56, ВЕДНО с 0,007% ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.536.1585, по ККР, одобрени със Заповед РД -18-48/03.06.2009г. на ИД на АГКК, с последно изменение на ККР, засягащо поземления имот от 05.03.2021г., с адрес на имота: гр. ПЛОВДИВ, Община Пловдив, Област Пловдив, ул. Македония № 107, с площ от 44978кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана,при начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, стар номер 261 от квартал 7а, по плана на ЮИЗ I и II част, парцел X-261, за жил. строителство, магазини, обществено хранене, ателиета за услуги и чисти производства, съгл. Заповед за одобрение на КККР № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Заповед за изменение на КККР № 18-11507-27.08.2014/27.08.2014 г. на началника на СГКК – ПЛОВДИВ, при съседи на поземления имот: 56784.536.1586; 56784.536.615; 56784.536.198; 56784.536.199; 56784.536.2; 56784.536.596; 56784.536.595; 56784.536.689.
ОБЯВЯВАНЕ НА КУПУВАЧ: Наддавателните предложения ще бъдат обявени на 29.06.2021г. в 16.00часа в сградата на РАЙОНЕН СЪД ПЛОВДИВ, бул. Шести септември № 167, и ще бъде обявен купувач. Книжата за имота са депозирани в деловодството на съда на същия адрес, където купувачите могат да се запознаят с тях в рамките на срока на публичната продан и да подават наддавателни предложения, съгласно чл. 489 и чл. 490 от ГПК.
НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК, за 1/2ид.част от гореописаният недвижим имот е в размер на 22000.00 лв. /двадесет и две хиляди лева/, представляваща 80 на сто от оценката на вещото лице – 27 500.00лв. /двадесет и седем хиляди и петстотин лева/, при данъчна оценка – 8185.60 лв. /осем хиляди сто осемдесет и пет лева и шестдесет стотинки/
ОГЛЕД: Всички желаещи да огледат имота, могат да сторят това по адреса на имота, всеки петък от 16 до 18 часа, чрез длъжника и след предварителна уговорка с назначения пазач – Михаил Банов , тел. 0877 09 76 49 .
ЗАДАТЪК: За участие в публичната продан всеки наддавач внася задатък в размер на 10% от посочената по-горе начална цена, а именно: 2200 лв. /две хиляди и двеста лева/ по следната сметка при банка ЦКБ: BG22 CECB 9790 50G5 8994 00, с титуляр ЧСИ 907 Иво Кралев, с правно основание „задатък ид 15/2021 г.“.
ТЕЖЕСТИ: наложени възбрани от ЧСИ 907, по настоящото изпълнително дело, в полза на взискателя Мариета Стоянова, а именно: Възбрана, вписана с Акт № 175, том 1/03.02.2021г. и Възбрана, вписана с Акт № 120, том № 2/11.03.2021г.
УКАЗАНИЯ: Наддавателните предложения се приемат в запечатан непрозрачен плик /обозначен съгл. изискванията на Съда с номера на изп.дело, име на наддавача и посочване на деня и часа на проданта/ в Регистър публични продажби при Районен съд Пловдив, бул. Шести септември № 167, ет.3, ст.25, в срока на проданта посочен горе. Наддавателните предложения съдържат пълни данни за наддавача и законния му представител или пълномощник, на имота, предложената цена с цифри и думи, внесения задатък. Приложения: документ за внесен задатък, пълномощно, актуално състояние /УАС/. Всеки наддавач има право само на едно наддавателно предрожение с внесен задатък. Наддавателни предложия при цена по-ниска от началната или по-висока с 30 на сто от началната, както и от лица, които нямат право да участват на публична продан по чл. 185 от ЗЗД, са недействителни. Проданта се провежда с тайно писмено наддаване и евентуално явно устно наддаване с фиксирана стъпка в размер на един задатък. При обявяване на купувач от писменото наддаване всеки присъстващ наддавач може да предложи по-висока цена с размера на един задатък. Обявеният за купувач внася цената, приспадайки задатъка, в двуседмичен срок, в противен случай губи задатъка и за купувач се обявява следващия по низходящ ред на предложенията наддавач. Присъстващите наддавачи ФЛ се легитимират с лична карта, законните представители на ЮЛ с УАС от ТР и лична карта, пълномощниците с пълномощно и адв.карта. Купувачът следва да представи декларация за произхода на средствата, както и декларация за действителния собственик на ЮЛ.

Обявяване на купувач:

29.06.2021 16:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language