Едностаен апартамент, 29.06 кв.,                  Несебър

Едностаен апартамент, 29.06 кв., Несебър

кв. Чайка 37, 8240 Чайка, Sunny Beach, Bulgaria

Начална цена

16 920.00 лв.

Имот ID :

 RH-88787-property

Площ

29.06 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

 САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 51500.506.637.4.6 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, шестстотин тридесет и седем, точка, четири, точка, шест/, находящ се в гр.Несебър, общ.Несебър, обл.Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-46/18.08.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-02-1294/22.07.2011 г. на началника на СГКК-Бургас, с административен адрес на имота: гр.Несебър, к.к. Слънчев Бряг – Запад, ”Амадеус лукс”, блок Г, ет. 1 /едно/, ап. С02 /буква С, нула, две/. Самостоятелният обект се намира в сграда № 4 /четири/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 51500.506.637 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, шестстотин тридесет и седем/, предназначение на самостоятелният обект: Жилище – Апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, площ по документ: 29,06 кв.м. /двадесет и девет цяло и шест стотни квадратни метра/, прилежащи части: 5,28 кв.м. /пет цяло и двадесет и осем стотни квадратни метра/ идеални части от общите части на сградата, ниво: 1 /едно/,  съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 51500.506.637.4.39, 51500.506.637.4.3 и 51500.506.637.4.7; под обекта: няма; над обекта: 51500.506.637.4.14

Обявяване на купувач:

12.08.2021 13:30

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language