Едностаен апартамент, 32.55 кв.,                  Несебър

Едностаен апартамент, 32.55 кв., Несебър

гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг - Запад, ет. 2 , ап. 19А

Начална цена

15 984.00 лв.

Имот ID :

 RH-88767-property

Площ

32.55 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 51500.506.517.1.54 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, петстотин и седемнадесет, точка, едно, точка, петдесет и четири/, находящ се в гр.Несебър, общ.Несебър, обл.Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-46/18.08.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-02-884 / 07.07.2008 г. на Началника на СГКК – Бургас, с административен адрес на имота: гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг – Запад, ет. 2 /две/, ап. 19А /деветнадесет, буква А/. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 51500.506.517 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, петстотин и седемнадесет/, предназначение на самостоятелният обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, площ по документ: 32,55 кв.м. /тридесет и две цяло и петдесет и пет стотни квадратни метра/, прилежащи части: съответните идеални части от общите части на сградата, ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 51500.506.517.1.55 и 51500.506.517.1.53; под обекта: 51500.506.517.1.33 и 51500.506.517.1.34; над обекта: 51500.506.517.1.85.

Обявяване на купувач:

12.08.2021 13:30

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language