Едностаен апартамент, 34.31 кв.,                  Пловдив

Едностаен апартамент, 34.31 кв., Пловдив

ul. "Krayrechna" 12, ет.7, ап. 27, 4006 Stolipinovo, Plovdiv, Bulgaria

Начална цена

19 260.00 лв.

Имот ID :

 RH-88796-property

Площ

34.31 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.525.2.1.75 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири точка петстотин двадесет и пет точка две точка едно точка седемдесет и пет/, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. „Крайречна“ № 8–14 /от осем до четиринадесет/, ет.7 /седем/, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.525.2 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири точка петстотин двадесет и пет точка две/, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 34,31 кв. м. /тридесет и четири цяло и тридесет и една стотни квадратни метра/, ВЕДНО с прилежащите части: ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 27 /двадесет и седем/ с площ от 5,18 кв. м. /пет цяло и осемнадесет стотни квадратни метра/, както и заедно с 0,926 % /нула цяло деветстотин двадесет и шест хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 56784.525.2.1.74, 56784.525.2.1.76, под обекта – 56784.525.2.1.71, над обекта – няма, който самостоятелен обект в сграда съгласно акт за собственост съставлява АПАРТАМЕНТ № 27/55 /двадесет и седем/петдесет и пет/ със застроена площ от 34,31 кв. м. /тридесет и четири цяло и тридесет и една стотни квадратни метра/, състоящ се от една стая, баня-тоалетна и антре, който апартамент е разположен на седмия етаж, във вход Б на жилищната сграда – блок № 4051 – А /четири хиляди петдесет и едно – буква „А“/, ж.к. Ландос, гр. Пловдив, ул. „Крайречна“ № 12 /дванадесет/, при граници: от ляво – апартамент № 26/54, от дясно – апартамент № 28/56, отдолу – апартамент № 23/47, ВЕДНО с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 27 /двадесет и седем/ с площ от 5,18 кв. м. /пет цяло и осемнадесет стотни квадратни метра/, при граници: от ляво – избено помещение № 28, от дясно – избено помещение № 26 и коридор, ВЕДНО с 0,926 % /нула цяло деветстотин двадесет и шест хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху общинското място.
НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която ще започне наддаването е в размер на 19260 лв. (деветнадесет хиляди двеста и шестдесет лева).

Обявяване на купувач:

03.08.2021 15:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language