Едностаен апартамент, 38.67  кв.,                                   Несебър

Едностаен апартамент, 38.67 кв., Несебър

, гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг - Запад, ет. 3 , ап. 11

Начална цена

25 600.00 лв.

Имот ID :

 RH-80271-property

Площ

38.67 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 51500.506.69.1.65 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, шестдесет и девет, точка, едно, точка, шестдесет и пет/, находящ се в гр.Несебър, общ.Несебър, обл.Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-46/18.08.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-02-371/07.03.2012 г. на началника на СГКК-Бургас, с административен адрес на имота: гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг – Запад, ет. 3 /три/, ап. 11 /единадесет/. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 51500.506.69 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, шестдесет и девет/, предназначение на самостоятелният обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, площ по документ: 38,67 кв.м. /тридесет и осем цяло и шестдесет и седем стотни квадратни метра/, прилежащи части: 8,07 кв.м. /осем цяло и седем стотни  квадратни метра/ идеални части от общите части на сградата,: ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 51500.506.69.1.64 и 51500.506.69.1.66; под обекта: 51500.506.69.1.43; над обекта: 51500.506.69.1.87.

Обявяване на купувач:

03.06.2021 13:30

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language