Едностаен апартамент, 39.90 кв.,                  Свети Влас

Едностаен апартамент, 39.90 кв., Свети Влас

, м.Юрта подпътя бл.Б ет.3 ап.Б-28

Начална цена

31 680.00 лв.

Имот ID :

 RH-80579-property

Площ

39.90 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 11538.4.95.2.28, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Свети Влас, одобрени със Заповед РД-18-48/03.10.2005г. на ИД на АГКК, изменена със Заповед КД-14—02-1354/28.08.2013г. с административен адрес на обекта: обл.Бургас, общ. Несебър, гр.Свети Влас, п.к.8229, м. Юрта – под пътя, бл.Б, ет.3, ап.Б-28, като самостоятелният обект се намира на етаж 3 в сграда с идентификатор 11538.4.95.2, предназначение: Жилищна сграда – многофамилна.Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 11538.4.95, с предназначение на обекта: Жилище, апартамент, брой нива на обекта:1, целият с площ от 39,90 кв.м., състоящ се от : дневна-спалня с кухненски бокс, баня-тоалетна, антре и балкон, прилежащи части съгласно документ за собственост: 3.100% идеални части, равняващи се на 6.24 кв.м. идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, при съседи на обекта : СОС с идентификатори: на същия етаж 11538.4.95.2.27 , под обекта: 11538.4.95.2.21, над обекта: няма;

Обявяване на купувач:

11.05.2021 09:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language