Едностаен апартамент, 42.86 кв.,                  Несебър

Едностаен апартамент, 42.86 кв., Несебър

, гр.Несебър, к.к. Слънчев Бряг - Запад, ”Амадеус лукс”, блок Г, ет. 2 , ап. 9

Начална цена

27 760.00 лв.

Имот ID :

 RH-80326-property

Площ

42.86 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 51500.506.637.4.9 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, шестстотин тридесет и седем, точка, четири, точка, девет/, находящ се в гр.Несебър, общ.Несебър, обл.Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-46/18.08.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-02-1294/22.07.2011 г. на началника на СГКК-Бургас, с административен адрес на имота: гр.Несебър, к.к. Слънчев Бряг – Запад, ”Амадеус лукс”, блок Г, ет. 2 /две/, ап. 9 /девет/. Самостоятелният обект се намира в сграда № 4 /четири/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 51500.506.637 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, шестстотин тридесет и седем/, предназначение на самостоятелният обект: Жилище – Апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, площ по документ: 42,86 кв.м. /четиридесет и две цяло и осемдесет и шест стотни квадратни метра/, прилежащи части: 7,80 кв.м. /седем цяло и осемдесет стотни квадратни метра/ идеални части от общите части на сградата, ниво: 1 /едно/,  съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 51500.506.637.4.10; под обекта: 51500.506.637.4.4; над обекта: 51500.506.637.4.18.

Обявяване на купувач:

03.06.2021 13:30

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language